Απόφαση υπ΄ αριθμ. 10/78/02-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 10
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 02.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη κι ώρα 08.30 π.μ σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 22337/31.05.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται και στην πρόσκληση της συνεδρίασης, και συγκεκριμένα διότι λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2001 του Δήμου, έχει καθυστερήσει επίσης και η διαδικασία μίσθωσης ακινήτων, τα οποία είναι αμέσως απαραίτητα για τη λειτουργία του, διότι, μετά την εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων στους Δήμους, οι κτιριακές του υποδομές είναι ελλείπεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ 78η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 5/45/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων», υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 5/45/2011 απόφασή της, η οποία πρέπει να ανακληθεί, διότι λόγω καθυστέρησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, η διαδικασία της ανωτέρω μίσθωσης δεν προχώρησε και θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου. Στη συνέχεια υπενθυμίζει την υπ΄ αριθμ. 3/47/31-01-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου και λέγει στην Οικονομική Επιτροπή ότι ο Δήμος, λόγω των μεταβιβαζομένων πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Πολεοδομία, ΤΥΔΚ κ.λπ.) και την αύξησης του προσωπικού του, πρέπει να μισθώσει ακίνητο εμβαδού 150 – 250 τ.μ. περίπου για την στέγαση των παραπάνω υπηρεσιών. Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και αυτές του άρθρου 2 του Π.Δ. 270/1981, θα πρέπει να καθορίσει τους όρους για την ανωτέρω δημοπρασία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την υπ΄ αριθμ. 5/45/2011 απόφασή της, την υπ΄ αριθμ. 3/47/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ανακαλεί την αριθμ. 5/45/2011 απόφασή της, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Επανακαθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) ως εξής:

Α ρ θ ρ ο 1ο
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Δήμαρχο Κορινθίων με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιώτες, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.-

Α ρ θ ρ ο 2ο
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
i) να βρίσκεται εντός ακτίνας το ανώτερο 300 μέτρων από το Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου,
ii) ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 150 τ.μ. και να μην υπερβαίνει τα 350 τ.μ., εάν δε βρίσκεται σε όροφο πάνω από το ισόγειο θα πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με εσωτερική σκάλα και ανελκυστήρα, που να μπορεί να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ,
iii) ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει ένα μικρό κουζινάκι και 2 WC, εκ των οποίων το ένα WC θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ,
iv) ως προς την προσβασιμότητα, οι χώροι του ακινήτου (π.χ. πεζοδρόμιο, είσοδος κτιρίου) θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ,
v) ως προς τη θέρμανση και ψύξη το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης), είτε μικτό σύστημα ψύξης – θέρμανσης,
vi) να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λπ.) εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.-

Α ρ θ ρ ο 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τεσσάρων (4) ετών. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο. Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη.-

Άρθρο 4ο
Το μέγιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 2.500,00€ μηνιαίως.

Ά ρ θ ρ ο 5ο
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στον ακόλουθο και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ά ρ θ ρ ο 6ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Στο επιτευχθησόμενο μίσθωμα δεν θα χωρεί αναπροσαρμογή.-

Α ρ θ ρ ο 8ο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, νομείς ή συννομείς και κάτοχοι ή συγκάτοχοι του υπό μίσθωση ακινήτου και να υποβάλλουν: α) Δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ε9) ότι έχουν δηλώσει το ακίνητό τους, β)υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι μισθώνουν το ακίνητό τους στον Δήμο Κορινθίων και γ)οικοδομική άδεια και κάτοψη του ακινήτου.-

Α ρ θ ρ ο 9ο
Όλες οι προσφορές θα διαβιβασθούν στην επιτροπή αξιολόγησης που θα κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των ακινήτων, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρονται να μισθώσουν στον Δήμο Κορινθίων.-

Γ.- Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

Δ.- Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση με ΚΑ 40/6232.0001 ποσού 20.000,00€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων» (Α.Δ.Σ. 13/269/31-05-2011)
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/78/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                           Τα Μέλη
                                                                               Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                   Δράκος Παναγιώτης 
                                                                              Σταματάκης Μάριος
                                                                              Φόρτης Φώτιος
                                                                              Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                              Κορδώσης Χρήστος
                                                                              Καρπούζης Γρηγόριος