Απόφαση αριθμ. 11/81/07-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 23105/03.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ’’», διότι τα ασφαλιστήρια των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας λήγουν και η νέα ασφαλιστική περίοδος θα πρέπει να ξεκινήσει από 15-07-2011.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΄΄ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 12/2011 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Χ. Ζαφειρόπουλο κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για την εν θέματι εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 12/2011 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2011 μελέτης.
Β.- Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κατ΄ αποκοπή τίμημα, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά με τους πιο κάτω όρους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Κορινθίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κατ’ αποκοπή τίμημα, και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία την ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για το έτος 2011, ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.000,00 €
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την …………………………………………, ημέρα ……………………….. και ώρα ………………………………. (λήξη κατάθεσης προσφορών …………………….) στο Δημοτικό κατάστημα Κορινθίων , Κολιάτσου 32, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Άρθρο 1ο: Ισχύουσες διατάξεις
Α) Το Π.Δ. 28/80
Β) Ο Ν.2539
Γ) Ο Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

Άρθρο 2ο: Η ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας ασφάλισης των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, αφορά εβδομήντα δύο (72) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι επτά (27) μηχανήματα έργων (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και δεκαπέντε (15) δίκυκλα μοτοποδήλατα.
Οποιοδήποτε νέο όχημα που θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εργασίας θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 28/80.

Άρθρο 3ο: Σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές μόνον από Ανώνυμες Εταιρείες Ασφαλειών, είτε απευθείας, είτε μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού γραφείου που επισήμως εκπροσωπεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς είναι η ύπαρξη και προσκόμιση από τη συμμετέχουσα στη δημοπρασία Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλειών σχετικής πρωτότυπης εξουσιοδότησης είτε του προσώπου, είτε της ασφαλιστικής εταιρείας ή του ασφαλιστικού γραφείου, που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό της.
Οι ανωτέρω πρέπει απαραιτήτως μαζί με την οικονομική προσφορά να υποβάλλουν:
1. Εγγυητική επιστολή τραπέζης ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετοχής στη δημοπρασία ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού, η οποία θα αντικατασταθεί από τον ανάδοχο με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% επί του ποσού του προϋπολογισμού.
2. Τα προβλεπόμενα από τη Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης πρωτότυπα ή επικυρωμένα πιστοποιητικά περιθωρίου φερεγγυότητας και επένδυσης ασφαλιστικής τοποθέτησης χρήσης 2011.
3. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης δημοπρασίας και γνώσης των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας.

Άρθρο 4ο: Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει την …………………………………………………….. και ώρα …………………… στο Δημοτικό κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Ο κάθε φάκελος που παραδίδεται θα αριθμείται κατά αύξουσα σειρά. Μετά το πέρας της ώρας λήξης κατάθεσης προσφορών απαγορεύεται η παραλαβή άλλων προσφορών. Μόνο στην περίπτωση συνέχισης χωρίς διακοπή της κατάθεσης των προσφορών και μετά την ανωτέρω ώρα λήξης επιτρέπεται η παράταση της ώρας μέχρι να εξαντληθούν όλες οι προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε εκπρόθεσμη προσφορά είναι άκυρη.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας η Οικονομική Επιτροπή αποσφραγίζει με τη σειρά τους φακέλους των προσφορών που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται μεγαλοφώνως τα ποσά που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες.
Ανάδοχος της εργασίας ανακηρύσσεται ο μειοδότης που κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, υπό τον όρο ότι πληρεί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές.

Άρθρο 5ο: Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τον τελευταίο μειοδότη και στη συνέχεια επικυρώνονται και εγκρίνονται με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επιστρέφεται και αντικαθίσταται από τον τελευταίο μειοδότη με ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 5% επί του ποσού του προϋπολογισμού.
Αν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί ή αποφύγει την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας ή της οικείας Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει προς όφελος του Δήμου.

Άρθρο 6ο: Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας κατατίθενται στη Οικονομικής Επιτροπή μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Επί των υποβληθέντων ενστάσεων αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Άρθρο 7ο: Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό των 68.000,00 € (εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) και καλύπτει το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου.

Άρθρο 8ο: Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο.

Άρθρο 9ο: Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας (δημοσιεύσεις κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας καθώς και οι φόροι για το Δημόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους.

Άρθρο 10ο: Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα εκδιδόμενο σε βάρος της οικείας πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2011, εφ’ όσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς η παράδοση όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων χωρίς αντιρρήσεις ή εν γένει προβλήματα

Άρθρο 11ο: Στοιχεία σχετικά με τα υπό ασφάλιση δημοτικά οχήματα και μηχανήματα (εργοστάσιο κατασκευής, είδος αυτοκινήτου, αριθμός κυκλοφορίας, φορολογήσιμοι ίπποι, ημερομηνία λήξης τωρινών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τωρινή κατηγορία BONUS – MALUS, (ασφαλιζόμενη αξία από κίνδυνο πυρός) παρέχονται στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27413-61000 Ko Ζαφειρόπουλο Χρήστο)

Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω εργασία θα προέλθει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
-ΚΑ 10/6253 ποσού 5.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 20/6252 ποσού 10.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 20/6253 ποσού 25.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 30/6252 ποσού 3.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 30/6253 ποσού 15.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 35/6253 ποσού 5.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 35/6252 ποσού 2.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 45/6253 ποσού 1.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», (Α.Ο.Ε. αριθμ. 10/77/2011).
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/81/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                              Τα Μέλη
                                                                                   Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                 Φόρτης Φώτιος
                                                                                 Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Κορδώσης Χρήστος
                                                                                 Καρπούζης Γρηγόριος