Απόφαση 11/87/07-06-2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07.06.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 23105/03.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 87η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση του από 03-06-2011 πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)’ προϋπολογισμού 121.770,00€» λέγει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την αριθμ. 8/64/2011 απόφαση της Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι για την εν θέματι δημοπρασία και ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής της η 03-06-2011. Η εν λόγω δημοπρασία, μετά τη νόμιμη δημοσίευση της σχετικής περίληψης, διενεργήθηκε την 03-06-2011 με την μη προσέλευση ενδιαφερομένων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο από 03-06-2011 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο και θέτει υπόψη της Επιτροπής. Στη συνέχεια προτείνει την επικύρωση του από 03-06-2010 πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, που κρίνει άγονο τον ως άνω διαγωνισμό, και την, σύμφωνα με αυτό, παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να κάνει απευθείας ανάθεση της ως άνω προμήθειας, λόγω και του κατεπείγοντος του ζητήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 03-06-2011 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ως άνω δημοπρασία, τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Επικυρώνει το από 03-06-2011 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για το διαγωνισμό που έγινε στις 03-06-2011 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)», σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.
Β.- Παραπέμπει το θέμα της ανωτέρω προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση της προμήθειας, λόγω και του κατεπείγοντος χαρακτήρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
-ΚΑ 10/6641.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 20/6641.0001 ποσού 350.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 30/6641.0001 ποσού 120.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 35/6641.0001 ποσού 25.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 45/6641.0001 ποσού 5.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 20/6644.0001 ποσού 60.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων»,
-ΚΑ 30/6644.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων»,
-ΚΑ 35/6644.0001 ποσού 10.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων» (Α.Ο.Ε. αριθμ. 10/77/2011 και 11/88/2011).
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/87/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                             Τα Μέλη
                                                                                  Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                      Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                 Σταματάκης Μάριος
                                                                                 Φόρτης Φώτιος
                                                                                 Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                 Κορδώσης Χρήστος
                                                                                Καρπούζης Γρηγόριος