Απόφαση αριθμ. 11/89/07-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 23105/03.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 89η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέγει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με την αριθμ. 11/187/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας θα πρέπει να ασκήσει ένδικο βοήθημα για ακύρωση (ή / και τροποποίηση) της υπ΄ αριθμ. 29984/Δ4/2011 της Υφυπουργού Παιδείας, που αφορά στη συγχώνευση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου, Αγγελοκάστρου, Στεφανίου και Αγιονορίου. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει την ανωτέρω υπόθεση και για τον λόγο αυτό προτείνω τους δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Δήμα Νικόλαο και Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ή χωριστά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Κορινθίων τους δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Δήμα Νικόλαο και Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου, στους οποίους δίνει εντολή όπως, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, ασκήσουν ένδικο βοήθημα για ακύρωση (ή / και τροποποίηση) της υπ΄ αριθμ. 29984/Δ4/2011 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, που αφορά στη συγχώνευση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων Σπαθοβουνίου, Αγγελοκάστρου, Στεφανίου και Αγιονορίου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/89/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                       Τα Μέλη
                                                                                            Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                 Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                            Σταματάκης Μάριος
                                                                                           Φόρτης Φώτιος
                                                                                           Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                           Κορδώσης Χρήστος
                                                                                          Καρπούζης Γρηγόριος