Απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/13/23-05-2011

Αριθμός Πρακτικού 5
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 23.05.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 23η Μαϊου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 19912/19.05.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Ι. Γκεζερλής και Ν. Γιάννου) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. –
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεωργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Πετρ. Λέκκας, 6)Βασ. Ρούκης και 7)Θωμ. Αθανασάκος.

Απόφαση 13η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της μελέτης κατακόρυφης / οριζόντιας σήμανσης ποδηλατοδρόμων πόλεως Κορίνθου και συμπλήρωση της υπάρχουσας κανονιστικής διάταξης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κορίνθου» και λέγει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 σημείο Α (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από Ιούλιο του 2010 σχετική μελέτη με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση (διαδρομή κορμού)», η οποία παρουσιάζει τις διαδρομές του ήδη υπάρχοντος ποδηλατοδρόμου, καθώς και την κατακόρυφη / οριζόντια σήμανση που πρέπει να γίνει να γίνει σ΄ αυτόν, καθώς και το παράρτημα της μελέτης αυτής, όπου περιλαμβάνονται τα σχετικά σχεδιαγράμματα και σχέδια. Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι η παρούσα μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν συνεργασίας με συγκοινωνιολόγους και είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Στη συνέχεια προτείνει την έγκριση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, καθώς και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου κανονιστικής απόφασης για τη συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας κανονιστικής διάταξης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου μας (Α.Δ.Σ. 22/400/29-12-2008), στο σημείο που αφορά τους ποδηλατοδρόμους της πόλης της Κορίνθου, με τη σήμανση αυτών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση (διαδρομή κορμού)», την αριθμ. 22/400/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τις διατάξεις της παρ. 1 σημείο Α (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, καθώς κι εκείνες των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την από Ιούλιο του 2010 μελέτη, που συντάχθηκε από μελετητική ομάδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με τίτλο «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α΄ φάση (διαδρομή κορμού)», που αφορά την κατακόρυφη / οριζόντια σήμανση του ποδηλατοδρόμου της πόλης της Κορίνθου.
Β.- Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη συμπλήρωση της υπάρχουσας κανονιστικής διάταξης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία αποφασίστηκε με την αριθμ. 22/400/29-12-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:
Στο κεφάλαιο (Ζ΄) με τίτλο «ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ» της αρ. 22/400/2008 Α.Δ.Σ., μετά την τελευταία παράγραφό του, να συμπληρωθούν τα κάτωθι:

1. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ
Τα δίκτυα ποδηλάτου αποτελούν μέρος του οδικού χώρου της πόλης. Πρέπει να εγγράφονται σε αυτή με έντονο ύφος. Η υποδομή τους ακολουθεί τις κλίσεις του εδάφους, το πλάτος της είναι το απαραίτητο που επιτρέπει την κίνηση 2 ποδηλάτων (αμφίδρομη ροή). Θα πρέπει και η σήμανση να είναι αναγνώσιμη και από εκείνους που γνωρίζουν ελλιπώς τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Η κατασκευή δικτύου ποδηλάτου θα προκαλέσει κινήσεις ποδηλάτων εντός και εκτός του δικτύου. Αυτό είναι αναπόφευκτο δεδομένου ότι το κατασκευαζόμενο δίκτυο είναι αξονικό και δεν υπάρχει ειδική υποδομή για το ποδήλατο σε όλους τους δρόμους. Είναι λοιπόν σκόπιμο σε όλους τους κύριους – βασικούς δρόμους να τοποθετηθούν προειδοποιητικές προς τους οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτων ότι συνυπάρχουν στο δίκτυο.
Ενώ ο ποδηλατόδρομος, λόγω της ανεξάρτητης ως προς το οδόστρωμα χάραξής του και του πλάτους του, δεν απειλείται από τα αυτοκίνητα, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει σύγχυση ως προς τη χρήση του στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Ενδεχομένως επίσης να απειλείται από τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Θα πρέπει λοιπόν ανά αραιά διαστήματα να υπάρχει σήμανση στον ποδηλατόδρομο που θ’ απαγορεύει την είσοδο μηχανοκίνητων δίκυκλων και θα γνωστοποιεί στους πεζούς ότι κινούνται σε διαδρομή ποδηλάτων.
Τα σημεία έναρξης κάθε νέου τμήματος του ποδηλατόδρομου και του πεζόδρομου, μετά από διακοπές (π.χ. από το οδόστρωμα), σηματοδοτούνται.
1.1 Κατακόρυφη σήμανση
Από τον κατάλογο των Πινακίδων σήμανσης του ελληνικού Κώδικα, εκείνες που αναφέρονται στο ποδήλατο είναι οι παρακάτω:

Κ-17 Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών.
Πρόκειται για μια χρήσιμη πινακίδα που τοποθετούμενη κοντά σε διασταύρωση προειδοποιεί τα αυτοκίνητα ότι θα τμήσουν, κατά τη διέλευσή τους από αυτή, διάβαση ποδηλάτων ή θα συναντήσουν ποδήλατα κινούμενα στον κάθετο δρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα.
Ρ-11
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
Προστατεύει τα ποδήλατα από τον κίνδυνο να εισέλθουν σε αρτηρίες και άλλους δρόμους υψηλής ταχύτητας.

Ρ-54 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).
Η πινακίδα αυτή είναι χρήσιμη για τη σήμανση κάθε αποκλειστικής υποδομής για το ποδήλατο (λωρίδες στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, με φυσικό διαχωρισμό κλπ).
Ρ-65 Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι’ αυτή την κατηγορία.
Η πινακίδα αυτή είναι κατάλληλη για πεζόδρομους ή και πεζοδρόμια όπου διαχωρίζεται η κίνηση του πεζού από τον ποδηλάτη.
Ρ-66 Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.
Η πινακίδα αυτή είναι κατάλληλη για πεζόδρομους ή και πεζοδρόμια και δηλώνει ότι πεζοί και ποδηλάτες συνυπάρχουν στο σύνολο της υποδομής. Είναι επίσης κατάλληλη για περιπτώσεις συνύπαρξης αυτοκινήτου και ποδηλάτου.
Πρ-16γ Επιτρέπεται μόνο για ποδήλατα
Η πινακίδα αυτή συνοδεύει απαγορευτικές πινακίδες που αφορούν στα άλλα οχήματα. Αναιρεί τη συγκεκριμένη απαγόρευση στα ποδήλατα (π.χ. χρησιμοποιείται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης για να επιτρέπει την είσοδο των ποδηλάτων σε μονόδρομο, αντίθετα από την υπόλοιπη ροή).

Στις προτάσεις επέκτασης των προβλέψεων του ΚΟΚ για το ποδήλατο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες νέες πινακίδες:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)
 

Κ–42 Κίνδυνος λόγω προσέγγισης σε ποδηλατόδρομο

K-43 Παράλληλες διαβάσεις πεζών ποδηλάτων (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων).


K-44 Οδόστρωμα έντονης κλίσης (απευθύνεται στους ποδηλάτες).
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ)

P- 78 Δρόμος συνύπαρξης αυτοκινήτου ποδηλάτου (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες).

P-79 Συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων στην ίδια στάθμη αλλά σε διαχωρισμένους διαδρόμους (απευθύνεται σε πεζούς και ποδηλάτες).

Π-96 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα) πιο μπροστά στο δρόμο
Π – 97 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα) στην αντίθετη κατεύθυνση από την υπόλοιπη κυκλοφορία (αντίθετης ροής)
Π- 98 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα)
Π- 99 Συνιστώμενη λωρίδα ποδηλάτου (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες

Π – 100 Μόνο ποδήλατα και λεωφορεία

Π – 101 Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ποδηλάτων

Π- 102 Ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι αριθμημένος και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλατοδρόμων
Π – 103 Προτεινόμενη διαδρομή για ποδηλάτες για το μέρος που αναγράφεται και χιλιομετρική απόσταση

Π – 104 Προτεινόμενη οδός για ποδηλάτες

Π- 105 Μετά τη στροφή η κίνηση του αυτοκινήτου τέμνει διάβαση ποδηλάτων (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων)

Π- 106 Θύλακος αναμονής ποδηλάτων μπροστά από τα αυτοκίνητα σε διασταύρωση με φωτεινή σηματοδότηση (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)
Π-107 Οδόστρωμα με μονόδρομη κίνηση αυτοκινήτων και αμφίδρομη ποδηλάτων. Η ομόρροπη με τα αυτοκίνητα κίνηση των ποδηλάτων γίνεται σε συνύπαρξη με
τα πρώτα ενώ η αντίρροπη κίνηση γίνεται σε συνιστώμενη ή υποχρεωτική λωρίδα. Στη δεύτερη περίπτωση η διαχωριστική γραμμή θα είναι συνεχής (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ)

Πρ – 19 Εξαιρούνται μόνο τα ποδήλατα

Πρ – 20 Αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων κατά την εγκάρσια ως προς την κίνηση του αυτοκινήτου έννοια. Συνδυάζεται π.χ. με την Ρ-1(απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)
Πρ – 21 Αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων. Συνδυάζεται π.χ. με την Ρ-7 (απευθύνεται στους ποδηλάτες)

Επιπλέον, έχει προταθεί ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας σήμανσης με την εφαρμογή των ακόλουθων νέων πινακίδων:


Κ-17
τομή της ευθείας κίνησης του αυτοκινήτου με διάβαση ή λωρίδα ποδηλάτων

 


 

Ρ-1 + Πρ-16γ
τομή της ευθείας κίνησης του αυτοκινήτου με διάβαση ή λωρίδα ποδηλάτων
 

τομή με διάβαση ποδηλάτων κατά την ευθεία και τη στρέφουσα κίνηση του αυτοκινήτου
 

συνιστώμενη λωρίδα ποδηλάτου
 

υποχρεωτική λωρίδα ποδηλάτου
 

αντίρροπη κίνηση του ποδηλάτου ως προς τα αυτοκίνητα

 

 


σήμανση για τη συνύπαρξη ποδηλάτων και πεζών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους
 

σήμανση για το ποδήλατο στις διαβάσεις

1.2 Οριζόντια σήμανση
Στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται:
• η εφαρμογή γραφήματος στο δάπεδο του ποδηλατόδρομου ανά 200 μέτρα σε κάθε πλευρά (100 μέτρα εναλλάξ) με ένα ποδήλατο και ένα βέλος που υποδεικνύει την αντίστοιχη κατεύθυνση της πορείας .
• στις διαβάσεις του ποδηλάτου χρησιμοποιείται η προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. οριοθέτησή της επί του οδοστρώματος με δυο σειρές τετράγωνων σχημάτων.
• στις περιοχές έντονων κλίσεων και απότομων στροφών, στην πλευρά της κατηφορικής κίνησης, εκτός από τη σχετική κατακόρυφη σήμανση χρησιμοποιείται και οριζόντια. Συγκεκριμένα χαράσσονται εγκάρσιες γραμμές που πυκνώνουν όσο η κλίση ή η στροφή γίνεται εντονότερη (προτείνονται 5 εγκάρσιες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους διαδοχικά 8, 4, 2, 1 και 0,5 μ.)
• οι διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων βάφονται με ιδιαίτερο χρώμα (προτείνεται το πράσινο χρώμα).

1.3 Καθεστώς στάθμευσης
Η στάθμευση επί των κύριων οδών διατηρείται ως πρόβλεψη, με τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλει το υπάρχον καθεστώς. Γενικά διατίθεται πλάτος 1,80 μέτρων επί του οδοστρώματος για στάθμευση στην οδό.
Στο επισυναπτόμενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, απεικονίζονται οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου. Επιπρόσθετα του διαθέσιμου εύρους για στάθμευση, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη κυμαινόμενου πλάτους (από 0,30 έως 0,50 μέτρα) μεταξύ του χώρου στάθμευσης και της λωρίδας ποδηλάτου για το άνοιγμα της πόρτας του αυτοκινήτου.
Η διατήρηση της στάθμευσης έχει προβλεφθεί ώστε το τελικά διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος για τα κινούμενα οχήματα να παραμένει σταθερό (3,50 μέτρα επί της Εθνικής Αντίστασης και 3,25 μέτρα επί της Παπανδρέου). Το πλάτος αυτό αφενός επιτρέπει την άνετη και ασφαλή κίνηση όλων των κατηγοριών οχημάτων επί των κύριων οδών και αφετέρου αποκλείει το ενδεχόμενο παράνομης στάθμευσης (διπλοπαρκάρισμα) ή στάσης (αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα παρακωλύεται η κυκλοφορία).

1.4 Λοιπές υποδομές κίνησης ποδηλάτου
Πέραν της λωρίδας ποδηλάτου, η υποδομή του δικτύου ποδηλατοδρόμου περιλαμβάνει επίσης την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτου στα άκρα της διαδρομής και στην περιοχή της κεντρικής πλατείας (Περιβολάκια), δίπλα στην παιδική χαρά και το δημοτικό σχολείο. Η υποδομή στάθμευσης περιλαμβάνει τη διάταξη μεταλλικών στηριγμάτων μορφής Π (μπάρες) προκατασκευασμένων στοιχείων για τη στήριξη και πρόσδεση των ποδηλάτων, σε αποστάσεις 0,60 μέτρων (για την αποτροπή κατάληψης του χώρου από δίκυκλα ή άλλα οχήματα).

Κατά τα λοιπά να ισχύσει η αριθμ. 22/400/29-12-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως έχει.
……………………………………………………………………………………………………….………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/13/2011

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη
                                                                                            Χρ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                Π. Λαμπρινός
                                                                                           Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                           Π. Λέκκας
                                                                                           Β. Ρούκης
                                                                                           Θ. Αθανασάκος

Leave a Comment