Απόφαση αριθμ. 6/16/15-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 15.06.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 15η Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 24468/10.06.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χρ. Μελέτης) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. –
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Ιωαν. Γκερζελής, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεωργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Πετρ. Λέκκας, 6)Βασ. Ρούκης, 7)Θωμ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Σχέδιο Πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στην ιδιοκτησία του κ. Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου του Γεωργίου (βάσει της Π.Ε.) στο Ο.Τ. Γ 255 (κτημ. αριθμ. 327)», διότι ήδη η συγκεκριμένη προσκύρωση εκκρεμεί από το έτος 2004 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.
Απόφαση 16η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Σχέδιο Πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στην ιδιοκτησία του κ. Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου του Γεωργίου (βάσει της Π.Ε.) στο Ο.Τ. Γ 255 (κτημ. αριθμ. 327)» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου μας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Σχέδιο Πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στην ιδιοκτησία του κ. Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου του Γεωργίου (βάσει της Π.Ε.) στο Ο.Τ. Γ 255 (κτημ. αριθμ. 327)


Ο κ. Μιλτιάδης Λυμπερόπουλος του Γεωργίου, με την υπ΄ αριθμ. 17457/09-05-2011 αίτησή του ζητά να προσκυρωθεί τμήμα προϋπάρχοντος δρόμου, στη φερόμενη ιδιοκτησία του που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. Γ 255 (αριθμ. κτημ. 327) έμπροσθεν της οδού Αγίου Γεωργίου.
Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Αγίου Γεωργίου, η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4751/21-12-1995 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3403/03-05-2004 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, το εδαφικό τμήμα προϋπάρχοντος καταργηθέντος δρόμου που μέλλεται να προσκυρωθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία είναι επιφάνειας 84,99 τ.μ. και το αναλογούν τίμημα θα καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
Η Δ/νση Πολεοδομίας παραθέτει τα κάτωθι στοιχεία:
Α) τον καθορισμό τιμής μονάδας σε τριακόσια ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (300€/τ.μ.), που έχει οριστεί από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη και Δημήτριο Μπάκουλη και από τη Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Νικολέτα Γκεζερλή σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 2/2011 πρακτικό της.
Ήτοι συνολικά το ποσό θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ (84,99 τ.μ. Χ 300€/τ.μ. = 25.497,00€).
Β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η προσκύρωση των 84,99 τ.μ. στην ιδιοκτησία.
Γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά του αιτούντος κ. Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου του Γεωργίου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Συνημμένα:
-Την με αριθμό πρωτ. 17457/09-05-2011 αίτηση του κ. Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου.
-Πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ. Γ 255 του σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, όπου αναγράφεται στη στήλη (48) του πίνακα ΠΕ για την εν λόγω ιδιοκτησία η επιφάνεια της προσκύρωσης 84,99 τ.μ..
-Το από Ιανουάριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη διορθωτική πράξη εφαρμογής για το Ο.Τ. Γ 255, όπου περιγράφεται η προσκυρωτέα έκταση.
-Η προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 16/359/24-11-2004 για το αίτημα καθορισμού τιμής μονάδος της εν λόγω προσκύρωσης, η οποία δεν υλοποιήθηκε με αποτέλεσμα να μεσολαβήσει διάστημα 6,5 περίπου ετών, οπότε χρειάζεται η λήψη νέας απόφασης.
-Το υπ΄ αριθμ. 2 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τη σχετική εισήγηση, τα ως άνω αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης συνημμένα έγγραφα και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων τον καθορισμό της τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Σχέδιο Πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στην ιδιοκτησία του κ. Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου του Γεωργίου (βάσει της ΠΕ) στο Ο.Τ. Γ 255 (κτημ. αριθμ. 327), στο ποσό των τριακοσίων ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (300,00€/τ.μ.), σύμφωνα και με το από 10-06-2011 πρακτικό της επιτροπής της παρ. 5 του άρθρ. 186 του Ν. 3463/2006 του Δήμου μας, ήτοι συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (25.497,00€), το οποίο αντιστοιχεί σε ογδόντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα εννέα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (84,99 τ.μ.), που είναι το συνολικό εμβαδό του προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος.
……………………………………………………………………………………………………….………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/16/2011

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη
                                                                                         Ι. Γκερζελής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                              Π. Λαμπρινός
                                                                                         Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                         Π. Λέκκας
                                                                                         Β. Ρούκης
                                                                                         Θ. Αθανασάκος
                                                                                         Ν. Γιάννου