Απόφαση 6/18/15-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 15.06.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 15η Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 24468/10.06.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χρ. Μελέτης) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. –
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Ιωαν. Γκερζελής, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεωργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Πετρ. Λέκκας, 6)Βασ. Ρούκης, 7)Θωμ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.

Απόφαση 18η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» και λέγει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006, η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, θέτει δε υπόψη της σχετική εισήγηση, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : « Άδειες λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ έτους 2011 »

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκέντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» σας διαβιβάζω τις κατωτέρω αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των :

1. ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κων/νου, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά του ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που λειτουργεί στην Τ.Κ. Ξυλοκέριζας της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Που ζητούν άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματά τους για το έτος 2011 και παρακαλώ να τεθούν υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ν’ αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του εδαφίου κβ της παρ. 1 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α)

Με τις υπ’ αριθμ. βεβαιώσεις:
1. 1678/02.05.2011

Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας δεν έχει αντίρρηση για χρήση ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στα ανωτέρω κατ/τα, υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Τα ηχεία να είναι εντός του κατ/τος.
β) Ο παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 Db εντός του κατ/τος και
τα 35 Db εκτός αυτού.
γ) Κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά. Η μεταφορά των ηχείων σε υπαίθριο χώρο απαγορεύεται.
δ) Η μουσική δεν θα λειτουργεί πέραν των εκάστοτε ισχυουσών ωρών λειτουργίας μουσικών οργάνων.
ε] Τυχόν μετατροπή του κατ/τος από στεγασμένο σε υπαίθριο ή το άνοιγμα της στέγης, παραθύρων κλπ. απαγορεύεται.
Σαν αρμοδία υπάλληλος για την έκδοση των ανωτέρω αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, σας γνωρίζω ότι εκτός από τις βεβαιώσεις του Τμήματος Υγείας , οι ανωτέρω καταστηματάρχες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. την άδεια της ΑΕΠΙ, φωτοτυπία της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τός τους , δημοτική ενημερότητα, καθώς και το παράβολο των 75 €.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)τα ηχεία να είναι εντός του κατ/τος, β)ο παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 Db εντός του κατ/τος και τα 35 Db εκτός αυτού, γ)κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά, η μεταφορά δε των ηχείων σε υπαίθριο χώρο απαγορεύεται, δ)η μουσική δεν θα λειτουργεί πέραν των εκάστοτε ισχυουσών ωρών λειτουργίας μουσικών οργάνων και ε)απαγορεύεται τυχόν μετατροπή του κατ/τος από στεγασμένο σε υπαίθριο ή το άνοιγμα της στέγης, παραθύρων κ.λπ.:
1. Στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέριζας της Δ.Ε. Κορίνθου Δήμου Κορινθίων του ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κων/νου για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα σύμφωνα με την αριθμ. 1678/02-05-2011 βεβαίωση του Τμ. Υγείας Περ. Ενότ. Κορινθίας.- Το εν λόγω κατάστημα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τυχόν παράταση του ωραρίου μουσικής όπως αναφέρεται στην αριθμ. 1678/02-05-2011 βεβαίωση του Τμημ. Υγείας Περ. Ενότ. Κορινθίας.-
Η ανωτέρω άδεια ισχύει μέχρι 31.12.2011.-
……………………………………………………………………………………………………….………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/18/2011

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη
                                                                                           Ι. Γκερζελής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                               Π. Λαμπρινός
                                                                                          Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                          Π. Λέκκας
                                                                                          Β. Ρούκης
                                                                                         Θ. Αθανασάκος
                                                                                          Ν. Γιάννου