Απόφαση 6/19/15-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 6
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 15.06.2011


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 15η Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 24468/10.06.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χρ. Μελέτης) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. –
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Ιωαν. Γκερζελής, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεωργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Πετρ. Λέκκας, 6)Βασ. Ρούκης, 7)Θωμ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.

Απόφαση 19η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 3,ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» και λέγει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006, η παράταση ωραρίου λειτουργ μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, θέτει δε υπόψη της σχετική εισήγηση, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : « ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2011 »


Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκέντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», σας διαβιβάζω τις αιτήσεις των κατωτέρω καταστηματαρχών που ζητούν ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ λειτουργίας μουσικών οργάνων 2011 στα κατ/τά τους :

1. ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κων/νου, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά του ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που λειτουργεί στην Τ.Κ. Ξυλοκέριζας της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Στους ανωτέρω καταστηματάρχες, έχει γνωμοδοτήσει το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας δηλ. να κάνει χρήση λειτουργίας μουσικών οργάνων απαγορευομένης παντελώς της λειτουργίας αυτών κατά τις ώρες : από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30 κατά τη χειμερινή περίοδο και από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 κατά τη θερινή περίοδο, και παράλληλα σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας το κατ/μα ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ τις προϋποθέσεις για τυχόν παράταση του ωραρίου της μουσικής .
Σύμφωνα με την αριθμ. 5/104/10.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων έχει εκδοθεί κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά και την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία παρατείνει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων όλων των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03,00 πρωινή ώρα για τα κατ/τα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02,00 πρωινή για τα κατ/τα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων ( Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 3/ 12.1.1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ) .
Εισηγούμεθα τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στα ανωτέρω καταστήματα με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων .-

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρ. 80 και 285 του Ν. 3463/2066, τη σχετική εισήγηση και την υπ’ αριθμ. 5/104/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την αστυνομική διάταξη υπ’ αριθμ.3/12.1.1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κάτωθι κατάστημα με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων:
1. Στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων του ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κων/νου.-
Η ανωτέρω παράταση ισχύει μέχρι 31.12.2011.-
……………………………………………………………………………………………………….………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/18/2011

Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
                                                                                     Ι. Γκερζελής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Π. Λαμπρινός
                                                                                    Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                    Π. Λέκκας
                                                                                    Β. Ρούκης
                                                                                   Θ. Αθανασάκος
                                                                                   Ν. Γιάννου