Προγραμματική σύμβαση

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 278
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 14o ΗΔ: «Προγραμματική σύμβαση με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
                             Κορίνθου».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. Οικονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                                              


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε να προταχθεί η συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Προγραμματική σύμβαση με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου» ως 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, επειδή παρευρίσκονται ενδιαφερόμενοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου για την κατά προτεραιότητα συζήτηση του πιο πάνω θέματος.  
 
Απόφαση: 278   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 4-5-2011 αίτηση του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο μας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τη στήριξη της λειτουργίας του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πληροφόρησε το Σώμα ότι  πριν είκοσι (20) χρόνια περίπου ιδρύθηκε στη Κόρινθο με πρωτοβουλία της αείμνηστης Κορίνθιας Αλκμήνης Γαρταγάνη-Πετροπούλου Μουσείο του νεώτερου Ελληνισμού με την επωνυμία «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, Βάσου Πετρόπουλου-Παναγιώτη Γαρταγάνη» το οποίο αποτελεί το επιστέγασματης αδιάλειπτης , πολύχρονης και πολυδιάστατης κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς της οραματίστριάς του η οποία με ιδιαίτερη ευαισθησία και με προσωπικές δαπάνες της κατόρθωσε να συγκεντρώσει πλούσιες συλλογές έργων που αφορούν κυρίως τον νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Το Μουσείο αποτελεί κοινωφελές ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ. τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού, διοικείται από 14μελές Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην Κόρινθο. Οι δαπάνες λειτουργίας του καλύπτονται από εισοδήματα τα οποία προέρχονται από μικρό κληροδότημα της ιδρύτριας προς το Μουσείο καθώς και μια περιορισμένη επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Παρά τις οικονομικές του αδυναμίες το Μουσείο κατόρθωσε έως σήμερα να λειτουργεί ανελλιπώς με τη συμπαράσταση του Δήμου Κορινθίων και με χορηγίες από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια οργανώνει περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και όλης σχεδόν της Πελοποννήσου τα οποία παρακολουθούν 2.500 μαθητές. Ωστόσο οι παραπάνω δραστηριότητες αδυνατούν πλέον να πραγματοποιηθούν διότι τα τελευταία τρία (3) χρόνια παρατηρείται μια δραστική μείωση των εσόδων του Μουσείου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας επί πολλά χρόνια βοηθούσε οικονομικά το Μουσείο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπεται εκ του νόμου η επιχορήγηση ΝΠΙΔ. Επίσης ελάχιστο μέρος της επιχορήγησης του ΥΠΠΟΤ εισπράττεται λόγω των γενικότερων οικονομικών προβλημάτων με αποτέλεσμα την τραγική επιδείνωση των οικονομικών πόρων με συνέπεια να αδυνατεί να καλύψει τις πάγιες ανάγκες που ανέρχονται στο ποσό των 70.000 €, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μισθοί των τριών υπαλλήλων του και η σωστή συντήρηση των μουσειακών αντικειμένων.  Επειδή θα είναι πολιτιστικό πλήγμα η διακοπή λειτουργίας του Μουσείου, του μόνου που βρίσκεται μέσα στην αστική δομή της πόλης της Κορίνθου, προτείνω να προχωρήσουμε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Ο Δήμος θα συμμετέχει στη σύμβαση αυτή με το ποσό των 10.000 € ετησίως.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και ζήτησε την έγκριση της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου στο κέντρο της πόλης μας και τις διατάξεις των άρθρων 225 του Ν. 3463/2006 και  100 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Δήμοu Κορινθίων και Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου για τη στήριξη της λειτουργίας του τελευταίου, το περιεχόμενο της οποίας (προγραμματικής σύμβασης) κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
 Στην Κόρινθο, σήμερα την ………….2011, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. Tου Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
2. Του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο Κορινθίας (Οδός Κολιάτσου 32), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον αξιότιμο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
3. Του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου, που εδρεύει στη Κόρινθο Κορινθίας (οδός Ερμού 1), όπως εκπροσωπείται νόμιμα
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2.    Την αριθμ. ………/2011 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
3.    Την αριθμ. …………2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
4.    Την αριθμ.  ……..2011 Απόφαση του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
 
Άρθρο 1
 
Ο Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζοντας την πρωταρχικής σημασίας συμβολή του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στην πολιτιστική εν γένει ζωή της πόλης και λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα τόσο των εκπαιδευτικών της περιοχής όσο και πολιτών της σχετικά με τη στήριξη του Ι.Λ.Μ.Κ για τη συνέχιση της λειτουργίας του αποφασίζει να στηρίξει τη λειτουργία του Μουσείου.
 
Άρθρο 2
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος «Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» με την συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και τους όρους που ακολουθούν στα επόμενα.
 
Άρθρο 3
 
Ο Δήμος Κορινθίων δια του αρμοδίου του ή δια των αρμοδίων υπηρεσιών του αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και την συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, χρηματοδοτώντας το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με το ποσό των 10.000 € ετησίως
Το Ν.Π.Ι.Δ., «Iστορικό –Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου» από τη πλευρά του, θα συνεχίσει να συμμετέχει στα έξοδα λειτουργίας του καταβάλλοντας τα έσοδα από το κληροδότημα της ιδρύτριάς του, που ανέρχονται στο ποσό των 35,00 € ετησίως, όπως οφείλει σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του.
Ο Δήμος Κορινθίων μπορεί να καταβάλει το παραπάνω ποσό εξολοκλήρου ή τμηματικά σε δόσεις που θα οριστούν.
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό –Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου» προσκομίζει στον Δήμο Κορινθίων ή στον αρμόδιο υπάλληλό του διπλότυπο είσπραξης του ποσού της επιδότησης και απόσπασμα πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του για την αποδοχή του ποσού της χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 
Άρθρο 4
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από σήμερα και έχει διάρκεια πέντε (5)  
       έτη.
            Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται εφόσον συμφωνούν και       
       προσυπογράφουν την παράσταση αυτή όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς.
 
Άρθρο 5
Κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να συμβληθεί εκτός από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμβαση και άλλος φορέας από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις ου άρθρου 25 του Ν. 2738/99, εφ΄ όσον προσυπογραφεί από το φορέα αυτό και από όλους τους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμβαση, κείμενο συμπληρωματικό της παρούσας.
Η συμπληρωματική σύμβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
 
Άρθρο 6
6.1   Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μελών .
6.2   Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ‘η η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση.
 
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης τον κ. Φαρμάκη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. Καμπούρη Χαράλαμπο Δημοτικό Σύμβουλο.
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 278/ 2011.
             
 Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 6-7-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ