Απόφαση υπ΄ αριθμ. 12/99/2011

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 12.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 26684/24.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 99η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, α)για λοιπές δαπάνες.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 157/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1069/2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
A. που αφορούν λοιπές δαπάνες :

10 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. 2.952,32
10 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού. 11.000,00
30 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού. 11.000,00
30
7135.0090 Προμήθεια προτομής αείμνηστου Δημάρχου Σταύρου Ηλιόπουλου. 5.650,00
00 6736.0004 Προγραμματική Σύμβαση με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου. 10.000,00
20 6262.0006 Προμήθεια εργαλείων, ηλεκτρολογικού υλικού και μικροϋλικών για συντήρηση Κ.Χώρων Δ.Δ.Κορινθίων. 45.000,00
30 7336.0032 Εγκατάσταση κεραιών λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος. 30.000,00
30 7323.0115 Τσιμεντόστρωση Κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Κόρφου. 45.000,00
25 6236.0007 Μίσθωση γεωτρήσεων για τους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Αλμυρής. 49.998,00
25 6236.0008 Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό της Ντράσσας. 15.000,00
25 6236.0009 Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αθικίων. 7.992,00
25 6236.0010 Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αλαμάνο. 6.984,00
30 7135.0015 Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων για τα κτίρια Δήμου Κορινθίων. 3.000,00
20 6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 1.504,85
00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. 65.540,34
8122.0001 Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 ). 220.941,28
00 6492.0001 Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 30.000,00
00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης. 30.000,00
00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 20.000,00
8122.0002 Έργα Δήμου Άσσου-Λεχαίου ( ΚΑ 8122 ). 51.956,97
8122.0003 Έργα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8122 ). 49.490,00
30 7326.0042 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου (Εργολαβία). 1.200.000,00
30 7412.0031 Στατική Μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου (Μελέτη Τεχνικών Έργων. 60.000,00
25 7412.0005 Περιβαλλοντική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Κλένιας (συνεχ.)Δ.Τενέας (ΚΑ 25/7412.07) 3.000,00
8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 8123) 45.533,12
30 6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 1.284,78
20 6117.0007 Καθαρισμός ακτών-παραλιών Δ.Κορινθίων 2011. 20.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 157/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1069/2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011 ως εξής:
A. που αφορούν λοιπές δαπάνες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. 2.952,32
10 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού. 11.000,00
30 6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού. 11.000,00
30
7135.0090 Προμήθεια προτομής αείμνηστου Δημάρχου Σταύρου Ηλιόπουλου. 5.650,00
00 6736.0004 Προγραμματική Σύμβαση με το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου. 10.000,00
20 6262.0006 Προμήθεια εργαλείων, ηλεκτρολογικού υλικού και μικροϋλικών για συντήρηση Κ.Χώρων Δ.Δ.Κορινθίων. 45.000,00
30 7336.0032 Εγκατάσταση κεραιών λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος. 30.000,00
30 7323.0115 Τσιμεντόστρωση Κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Κόρφου. 45.000,00
25 6236.0007 Μίσθωση γεωτρήσεων για τους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης και Αλμυρής. 49.998,00
25 6236.0008 Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό της Ντράσσας. 15.000,00
25 6236.0009 Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αθικίων. 7.992,00
25 6236.0010 Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αλαμάνο. 6.984,00
30 7135.0015 Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων για τα κτίρια Δήμου Κορινθίων. 3.000,00
20 6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 1.504,85
00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. 65.540,34
8122.0001 Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 ). 220.941,28
00 6492.0001 Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 30.000,00
00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης. 30.000,00
00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 20.000,00
8122.0002 Έργα Δήμου Άσσου-Λεχαίου ( ΚΑ 8122 ). 51.956,97
8122.0003 Έργα Δήμου Τενέας ( ΚΑ 8122 ). 49.490,00
30 7326.0042 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου (Εργολαβία). 1.200.000,00
30 7412.0031 Στατική Μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου (Μελέτη Τεχνικών Έργων. 60.000,00
25 7412.0005 Περιβαλλοντική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Κλένιας (συνεχ.)Δ.Τενέας (ΚΑ 25/7412.07) 3.000,00
8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 8123) 45.533,12
30 6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 1.284,78
20 6117.0007 Καθαρισμός ακτών-παραλιών Δ.Κορινθίων 2011. 20.000,00

………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/99/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                      Τα Μέλη
                                                                                          Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                              Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                         Σταματάκης Μάριος
                                                                                        Φόρτης Φώτιος
                                                                                         Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                        Κορδώσης Χρήστος
                                                                                         Καρπούζης Γρηγόριος