Πρόσκληση συνεδρίασης της 11ης Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                       Κόρινθος, 07.07.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 28638
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Χαρ. Κασίμη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 135.884,27€.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 1.850.000,00€.
3. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών (Τ.Σ. Κουταλά) του Δήμου Κορινθίων.
4. Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδυνάτων οικογενειών που έχουν αιτηθεί και δικαιούνται τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου Κορινθίων.
5. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
6. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων προς τη Δ.Ε.Η. κατάστημα Κορίνθου.
7. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες.
8. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
9. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ