Απόφαση υπ΄ αριθμ. 11/93/07-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 23105/03.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 93η: Ο Πρόεδρoς συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι έχει γίνει εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση – πρόσκληση των Γεωργίου Μπατιστάτου και Αθηνάς Μπατιστάτου, κατοίκων αμφοτέρων Ν. Ηρακλείου Αττικής, κατά του Δήμου μας και κατά της ΔΕΣΕ Τριπόλεως, με την οποία ζητούν την καταβολή ποσού 1.759,98 ευρώ λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό τους, διότι την 21-04-2011 έπεσε σε λακκούβα, ενώ κινείτο επί της εξόδου από Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου προς Αρχαία Κόρινθο με κατεύθυνση την Τ.Κ. Λεχαίου Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δ. Κορινθίων. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει να συντάξει, υπογράψει και κοινοποιήσει απάντηση στην ως άνω αναφερόμενη εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση και για τον λόγο αυτό προτείνω τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Ριζόγιαννη Παναγιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο Κορίνθου κ. Ριζόγιαννη Παναγιώτη, στον οποίο δίνει εντολή όπως συντάξει, υπογράψει και κοινοποιήσει απάντηση στην ως άνω αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/93/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                        Τα Μέλη
                                                                                             Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                 Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                            Σταματάκης Μάριος
                                                                                            Φόρτης Φώτιος
                                                                                            Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                           Κορδώσης Χρήστος
                                                                                           Καρπούζης Γρηγόριος