Απόφαση υπ΄ αριθμ. 11/91/2011

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 23105/03.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 91η: Ο Πρόεδρoς συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι έχει γίνει εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση των Γεωργίου Μουταφαδάκη, Αικατερίνης Μουταφαδάκη και Γεωργίας Λαγού κατά του Δήμου μας, διότι οι διαμαρτυρόμενοι είναι ιδιοκτήτες δύο ακινήτων στο Συνοικισμό Κορίνθου στο Ο.Τ. 983 της περιοχής Αγίας Άννας και ισχυρίζονται ότι η εδαφική λωρίδα πλάτους τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (3,5μ.) και μήκους έντεκα έως δώδεκα μέτρων (11-12μ.), που επί τριάντα (30) χρόνια παρεμβαλόταν μεταξύ τους, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν, από το σχέδιο πόλης προσκυρώνεται στα εκατέρωθεν οικόπεδα. Παρόλα αυτά ισχυρίζονται πως στις αρχές Φεβρουαρίου 2011 ο Δήμος καταπάτησε το χώρο, αφού αιφνιδίως έριξε μπετόν και μετέτρεψε τη λωρίδα από προαύλιο χωμάτινο περιβάλλοντα χώρο σε δρομίσκο, δηλαδή κοινόχρηστο χώρο. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου
ΣΧΕΤ.: Εξώδικη διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Δήλωση με αριθμ. πρωτ. 11169/21-03-11 του κ. Μουταφαδάκη Γεωργίου του Ιω.


Παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο, προκειμένου να επιμεληθεί της ως άνω αναφερόμενης αίτησης, καθ΄ όσον πρόκειται πέραν επιλύσεως διαφοράς και απαιτείται νομική υποστήριξη.
Η υπηρεσία μα θα παράσχει στη συνέχεια τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, για τη διευθέτηση του θέματος.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει να συντάξει, υπογράψει και κοινοποιήσει απάντηση στην ως άνω αναφερόμενη εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση και για τον λόγο αυτό προτείνω την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαϊδου Αγλαϊα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαϊδου Αγλαϊα, στην οποία δίνει εντολή όπως συντάξει, υπογράψει και κοινοποιήσει απάντηση στην ως άνω αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/91/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                            Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                      Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                Σταματάκης Μάριος
                                                                                                Φόρτης Φώτιος
                                                                                                Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                Κορδώσης Χρήστος
                                                                                                Καρπούζης Γρηγόριος