Απόφαση υπ΄ αριθμ. 12/101/2011

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 12.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 26684/24.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 101η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 3/33/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 3/33/2011 απόφασή της, η οποία πρέπει να ανακληθεί, διότι λόγω καθυστέρησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, η διαδικασία της ανωτέρω μίσθωσης δεν προχώρησε και θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου. Στη συνέχεια υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 5/80/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μίσθωσης γεωτρήσεων στο Σαρωνικό, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναγκαιότητα μίσθωσης γεωτρήσεων για κάλυψη αναγκών υδροδότησης των οικισμών Αθικίων και Αλαμάνου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης, η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, με δημοπρασία, οι όροι της οποίας θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή, και ορίζει τριμελή επιτροπή γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των υπό μίσθωση γεωτρήσεων αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο (ΑΔΣ 29/12-1-2011), 2) τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου και 3)Μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και αυτές του άρθρου 2 του Π.Δ. 270/1981, θα πρέπει να καθορίσει τους όρους για την ανωτέρω δημοπρασία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 3/32/2011 απόφασή της, την υπ΄ αριθμ. 5/80/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας {προφορικής} για την μίσθωση γεωτρήσεων στην Δημοτική Κοινότητα Αθικίων της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης των οικισμών Αθικίων και Αλαμάνου για οικιακή χρήση, ως εξής:
Α ρ θ ρ ο 1ο
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, μειοδοτική και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον Δήμαρχο Κορινθίων, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων οι γεωτρήσεις θα κριθούν κατάλληλες από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Οι προς μίσθωση γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στη Δ.Κ. Αθικίων και συγκεκριμένα στα όρια των οικισμών Αθικίων και Αλαμάνου.
Η απαραίτητη ποσότητα νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 κυβικά ανά ώρα για τον οικισμό Αθικίων, και τουλάχιστον 30 κυβικά ανά ώρα για τον οικισμό Αλαμάνου. Η παροχή της προαναφερόμενης ποσότητας θα πιστοποιείται με υδρομετρητές, που θα τοποθετηθούν σε έκαστη γεώτρηση. Το παρεχόμενο νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και αυτό να προκύπτει από χημικές εξετάσεις αρμοδίων φορέων.
Οι γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Α.Κ. παρέχεται η δυνατότητα σύναψης χωρίς περιορισμούς, εκτός από εκείνους που ο Νόμος ορίζει, οποιασδήποτε σύμβασης, οποιουδήποτε περιεχομένου, με οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο. Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται:
Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 18,00€ ανά ώρα μίσθωσης για γεώτρηση παρεχόμενης ποσότητας 30 κυβικών ανά ώρα.
Α ρ θ ρ ο 4ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ενός (1) έτους, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού, και θα ανάγεται στη χρονική μονάδα της μιας (1) ώρας και θα προϋπολογισθεί κατωτέρω η χρονική διάρκεια μίσθωσης για κάθε μία των γεωτρήσεων.
Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα των ιδιοκτητών των γεωτρήσεων και με απόδειξη είσπραξης του ιδιοκτήτη.
Προϋπολογίζεται η χρονική διάρκεια μίσθωσης, όπως παρακάτω:
Α) Για τον οικισμό Αθικίων:
Προϋπολογιζόμενη μίσθωση 444 ώρες από γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 30 κυβικών ανά ώρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 444 ώρες * 18,00€ / ώρα = 7.992,00€.
Β) Για τον οικισμό Αλαμάνου:
Προϋπολογιζόμενη μίσθωση 388 ώρες από γεώτρηση με δυνατότητα παροχής 30 κυβικών ανά ώρα.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 388 ώρες * 18,00€ / ώρα = 6.984,00€.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση σε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό, να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι μέχρι τις …………..

Β.- Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

Γ.- Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα βαρύνει τις πιστώσεις με:
– ΚΑ 25/6236.0009 ποσού 7.992,00 και τίτλο «Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αθικίων» και
– ΚΑ 25/6236.0010 ποσού 6.984,00 και τίτλο «Μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αλαμάνο», του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Α.Δ.Σ. 15/333/2011 και Α.Ο.Ε. 12/99/2011).
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/101/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                           Τα Μέλη
                                                                                               Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                   Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                             Σταματάκης Μάριος
                                                                                             Φόρτης Φώτιος
                                                                                             Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                             Κορδώσης Χρήστος
                                                                                             Καρπούζης Γρηγόριος