Απόφαση υπ΄ αριθμ. 11/90/07-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 07.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 23105/03.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 90η: Ο Πρόεδρoς συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων» λέγει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι μετά από καταγγελία και αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε καταπάτηση κοινοχρήστου χώρου στο Σπαθοβούνι Κορινθίας (Τ.Κ. Κουταλά) από τον Δημήτριο Θεοχάρη. Το ακίνητο έχει αγοραστεί από τον τέως Δήμο Τενέας προς κατασκευή πλατείας. Ο καταγγελόμενος έχει μετατοπίσει τον μαντρότοιχο του ακινήτου του καταπατώντας λωρίδα του χώρου, πλάτους ενός (1) μέτρου και μήκους δέκα τεσσάρων μέτρων και δέκα εκατοστών (14,10μ.), δηλαδή συνολικού εμβαδού δέκα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και δέκα τετραγωνικών εκατοστών. Έχει σταλεί από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου μας επιστολή προς τον κ. Δημήτριο Θεοχάρη προς επαναφορά του χώρου στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς όμως ανταπόκριση. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων προς αποβολή του Θεοχάρη Δημητρίου, κατοίκου Σπαθοβουνίου, από την ως άνω αναφερόμενη ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και για τον λόγο αυτό προτείνω την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαϊδου Αγλαϊα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαϊδου Αγλαϊα, στην οποία δίνει εντολή όπως ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα προς αποβολή του Θεοχάρη Δημητρίου, κατοίκου Σπαθοβουνίου, από ακίνητο του Δήμου μας στον οικισμό Σπαθοβουνίου της Τ.Κ. Κουταλά Δ.Ε. Τενέας, ο οποίος έχει μετατοπίσει τον μαντρότοιχο ακινήτου ιδιοκτησίας του καταπατώντας λωρίδα του εν λόγω κοινοχρήστου χώρου συνολικού εμβαδού δέκα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και δέκα τετραγωνικών εκατοστών (14,10 τ.μ.).

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/90/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                               Τα Μέλη
                                                                                                     Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                          Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                    Σταματάκης Μάριος
                                                                                                    Φόρτης Φώτιος
                                                                                                     Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                    Κορδώσης Χρήστος
                                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος