Απόφαση υπ΄ αριθμ. 13/113/2011

 Αριθμός Πρακτικού 13
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11.07.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 28638/07.07.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Χ. Κασίμης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ. και 7)Κορδώσης Χρ..


ΑΠΟΦΑΣΗ 113η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδυνάτων οικογενειών που έχουν αιτηθεί και δικαιούνται τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου Κορινθίων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ. 2 του Ν 3463/2006 καθώς και του άρθρου 37 παρ.2 περ. β υποπερ. αα και ββ του Ν. 3801/2099, ο Δήμος, με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής -ως διάδοχης κατάστασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 3852/2010- δύναται να στηρίξει παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:


«ΘΕΜΑ: Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδύνατων οικογενειών που έχουν αιτηθεί και δικαιούνται τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου μας».


Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, θεωρούμε μείζονος σημασίας, την στήριξη των παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Με το πρόγραμμα των θερινών κατασκηνώσεων προτιθέμεθα να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά που βιώνουν δύσκολες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις να ζήσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς σε μια θερινή κατασκήνωση της περιοχής μας.
Βάση του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ.2 του ν. 3463/2006 ένα τέτοιο πρόγραμμα εμπίπτει στην ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος προς ενίσχυση των απόρων.
Εν όψει του καλοκαιριού προτιθέμεθα να βοηθήσουμε τις οικογένειες οικονομικά αδύνατων κατοίκων της πόλης μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια από την 13/262/31.05.2011 απόφαση Δ.Σ.. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αιτήσεις των γονέων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας τα οποία και σας υποβάλουμε συνημμένα, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.


Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

1.  VASIU PARASCHIVA-MARIANA             MARIN DAVID ANASTASIOS
2.  DAPI NEXHMIJE                                        DAPI ALEKSANDRA
3.  DAPI NEXHMIJE                                       DAPI SILVIA
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5.  SHKOZA ARTA                                       SHKOZA YIOTIR
6.  SHKOZA ARTA                                       SHKOZA ALEKSANDROS
7.  ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ               ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.  ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ                                       ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
9.  ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ                                      ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ
10.  ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ                                  ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
12.  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ           ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.  ΜΠΑΝΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
14.  ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                  ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15.  ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
16.  ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ                          ΜΠΟΥΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
17.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄     ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄     ΛΟΥΦΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
19.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄     ΛΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20. ΄ ΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄    ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21.  ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                  ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
22.  ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                 ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
23.  ΤΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ         ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.  KYLE ANGELA                          ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΑΝΙΗΛ
25.  ΜΠΙΛΛΙΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ           ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26.  ΜΠΙΛΛΙΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ         ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
27.  ΜΠΙΛΛΙΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ         ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
28.  ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ –ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ              ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
29.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ              ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η αίτηση της κας Μιχαηλίδη Αργυρώ γίνεται δεκτή παρά το ότι η φορολογική δήλωση της υπερβαίνει το φορολογικό όριο της σχετικής απόφασης ΔΣ διότι βάση των συνημμένων δικαιολογητικών αυτή την περίοδο η οικογένεια βιώνει τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες του προβλήματος της ανεργίας.
Σημειώνουμε ότι στο Δήμο μας υποβλήθηκαν συνολικά αιτήσεις, για 32 παιδιά, εκ των οποίων απορρίφθηκαν δυο αιτήσεις (που αφορούν τρία παιδιά):
1. IVANOVA DEYANA
2. TARE ASIJE
λόγω του ότι υπερέβαιναν τα οικονομικά κριτήρια που ορίζονται στην σχετική απόφαση Δ.Σ. και παράλληλα σύμφωνα με τα συνημμένα δικαιολογητικά δεν συντρέχουν άλλοι κοινωνικοί λόγοι για την αποδοχή των αιτήσεών τους.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης και την έγκριση της κατάστασης οικονομικά αδύνατων οικογενειών που έχουν αιτηθεί και δικαιούνται βάσει της υπ’ αριθμ. 13/262/31.05.2011 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου μας όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα .

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 5 και 202 παρ. 2 του Ν 3463/2006 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 37 παρ.2 περ. β υποπερ. αα και ββ του Ν. 3801/2009, του Ν. 3852/2010, καθώς και την απόφαση 13/262/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσει κατάσταση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, που έχουν αιτηθεί και δικαιούνται, βάσει της αριθμ. 13/262/2011 απόφασης Δ.Σ., τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου μας ως εξής:


Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ                                  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

1.  VASIU PARASCHIVA-MARIANA                                        MARIN DAVID ANASTASIOS
2.  DAPI NEXHMIJE                                                                  DAPI ALEKSANDRA
3.  DAPI NEXHMIJE                                                                  DAPI SILVIA
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5.  SHKOZA ARTA                                                                  SHKOZA YIOTIR
6.  SHKOZA ARTA                                                                  SHKOZA ALEKSANDROS
7.  ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                                             ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.  ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ                                                                     ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
9.  ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ                                                                     ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ
10.  ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ                                                                  ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                           ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
12.  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                           ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.  ΜΠΑΝΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                         ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
14.  ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                   ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15.  ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                  ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
16.  ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ                                                            ΜΠΟΥΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
17.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄                                    ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄                                    ΛΟΥΦΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
19.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄                                   ΛΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20.  ΄΄ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄                                   ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21.  ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                   ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
22.  ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                  ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
23.  ΤΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ                                        ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.  KYLE ANGELA                                                         ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΑΝΙΗΛ
25.  ΜΠΙΛΛΙΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26.  ΜΠΙΛΛΙΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
27.  ΜΠΙΛΛΙΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
28.  ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ –ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ                      ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
29.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ                                              ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/113/2011.-


Ο Πρόεδρoς                                                                 Τα Μέλη
                                                                                      Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                           Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                      Σταματάκης Μάριος
                                                                                      Φόρτης Φώτιος
                                                                                      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                      Κορδώσης Χρήστος