Απόφαση απ΄ αριθμ. 13/114/2011

 Αριθμός Πρακτικού 13
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11.07.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 28638/07.07.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Χ. Κασίμης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ. και 7)Κορδώσης Χρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 114η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής>>

Με την υπ’αρ.9/75/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής α)επ΄ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Σούκουλη Μαρίας του Κίμωνα το ΧΕΠΕ 393/2011 προκειμένου να διαχειριστεί πίστωση με ΚΑ 6718.0011 «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία » ποσού 858.113,29 €, β)επ΄ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Αθανασίου Δήμητρας του Αθανασίου τα ΧΕΠΕ 394, 395, 396, 397, 398, 399/2011 προκειμένου να διαχειριστεί πιστώσεις με ΚΑ 6718.0012 με τίτλο “Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία” ποσού 64.728,53€, ΚΑ 00/6718.0014 με τίτλο “Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.” ποσού 271.201,40€, ΚΑ 6718.0015 με τίτλο “Επιδόματα κίνησης σε παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους” ποσού 41.706,42€, ΚΑ 6718.0017 με τίτλο “Επιδόματα σε ανασφάλιστους παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους” ποσού 40.546,37€, ΚΑ 6718.0018 με τίτλο “Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους Δημοσίου” ποσού 58.753,01€ και ΚΑ 6718.0020 με τίτλο “Επιδόματα σε κωφάλαλους” ποσού 37.427,29€, γ) επ΄ονόματι της υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας Αναργύρου Αναστασίας του Γεωργίου τα ΧΕΠΕ 400, 401, 402/2011 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με ΚΑ 6718.0016 με τίτλο «Επιδόματα στεγαστικής συνδρομής» ποσού 11.612,56€, ΚΑ 6718.0019 με τίτλο «Επιδόματα σε τυφλούς» ποσού 169.414,11€, ΚΑ 6718.0023 με τίτλο «Επιδόματα ομογενών-προσφύγων» ποσού 2.243,82€ & δ)επ΄ ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Ευσταθίου Γεωργίας του Παναγιώτη το ΧΕΠΕ 403/2011 προκειμένου να διαχειριστεί πίστωση με ΚΑ 6718.0022 με τίτλο «Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους» ποσού 70.463,02€.


Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:


1. ΧΕΠΕ 393/11 ποσού 858.113,29€ πληρώθηκαν 824.622,78€ υπόλ. 33.490,51€
2. ΧΕΠΕ 394/11 ποσού 64.728,53€ πληρώθηκαν 64.004,53€ υπόλ. 724,00€
3. ΧΕΠΕ 395/11ποσού 271.201,40€ πληρώθηκαν 270.147,40€ υπόλ. 1.054,00€
4. ΧΕΠΕ 396/11ποσού 41.706,42€ πληρώθηκαν 41.376,42€ υπόλ. 330,00€
5. ΧΕΠΕ 397/11 ποσού 40.546,37€ πληρώθηκαν 40.546,37€ υπόλ. 0,00€
6. ΧΕΠΕ 398/11 ποσού 58.753,01€ πληρώθηκαν 58.753,01€ υπόλοιπο 0,00€
7. ΧΕΠΕ 399/11 ποσού 37.427,29€ πληρώθηκαν 36.703,29€ υπόλ. 724,00€
8. ΧΕΠΕ 400/11 ποσού 11.612,56€ πληρώθηκαν 11.612,56€ υπόλ. 0,00€
9. ΧΕΠΕ 401/11 ποσού 169.414,11€ πληρώθηκαν 164.346,11€ υπόλ. 5.068,00€
10. ΧΕΠΕ 402/11 ποσού 2.243,82€ πληρώθηκαν 2.243,82 υπόλ. 0,00€
11. ΧΕΠΕ 403/11 ποσού 70.463,02€ πληρώθηκαν 64.922,39€ υπόλ. 5.540,63€


Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω κωδικούς εξόδων που έγιναν από τους υπολόγους α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα για το ποσό των 858.113,29€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 824.622,78€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 33.490,51€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Είσπρ. Νο Α203/30-06-2011, β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου για το ποσό των 514.363,02€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 511.531,02€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 2.832,00€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με τα Γρ. Εισπρ. Νο Α204/30-6-2011, Α205/30-06-2011, Α206/30-6-2011 & Α207/30-6-2011, γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου για το ποσό των 183.270,49€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 178.202,49€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 5.068,00€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Εισπρ. Νο Α209/30-6-2011, & δ)Ευσταθίου Γεωργίας του Παναγιώτη για το ποσό 70.463,02€ εκ των οποίων πληρώθηκαν 64.922,39€ βάσει καταστάσεων ΕΛΤΑ και το υπόλοιπο 5.540,63€ αποδόθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με το Γρ. Εισπρ. Νο Α195/21-6-2011 & Α202/30-06-2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και την απόφαση 9/75/2011 της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τους υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 393/2011, ποσού 858.113,29€ για πληρωμή επιδομάτων βαριά ανίκανων προς εργασία δημοτών μας, β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ΄ αριθμ. 394, 395, 396, 397, 398, 399/2011, συνολικού ποσού 514.363,02€ για πληρωμή βοηθημάτων σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, επιδομάτων σε Β.Ν.Κ., επιδομάτων κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς Δημοσίου, επιδομάτων σε κωφάλαλους, γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ΄ αριθμ. 400, 401, 402/2011 συνολικού ποσού 183.270,49€ για πληρωμή επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής, επιδομάτων σε τυφλούς, επιδομάτων ομογενών προσφύγων και δ)Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. 403/2011, ποσού 70.463,02€ για πληρωμή επιδομάτων σε απροστάτευτους ανηλίκους.
Β.- Απαλλάσσει τις κ.κ. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου και Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας στους δικαιούχους.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/114/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                 Τα Μέλη
                                                                                      Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                           Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                     Σταματάκης Μάριος
                                                                                    Φόρτης Φώτιος
                                                                                    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                   Κορδώσης Χρήστος