Απόφαση υπ΄ αριθμ. 13/116/2011

 Αριθμός Πρακτικού 13
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11.07.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 28638/07.07.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Χ. Κασίμης και Γρ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ. και 7)Κορδώσης Χρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 116η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Γ δίμηνο (Μάιος-Ιούνιος) του έτους 2011».

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.672.397,05 € ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το έτος 2011.
Προκειμένου να διανεμηθεί το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπολόγους τους:

1. Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 527.199,77 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                       ΠΟΣΟ
6718.0012     Αιμολυντική Αναιμία                                  65.396,45
6718.0018    Παραπληγικοί Δημοσίου                           60.447,46
6718.0020    Κωφάλαλοι                                                   37.481,22
6718.0017    Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι                     45.158,08
6718.0014    Β.Ν.Κ.                                                           276.925,31
6718.0015    Επίδομα Κίνησης                                       41.791,25

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/09/2011.

2. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

ΚΑΕ                   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                        ΠΟΣΟ
6718.0011        Βαριάς Αναπηρίας                                  904.380,50

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/09/2011.

3. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΑ 419426, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 176.408,42 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                  ΠΟΣΟ
6718.0019          Τυφλότητα                                       163.343,29
6718.0016        Στεγαστική Συνδρομή                       10.960,60
6718.0023       Ομογενών Προσφύγων                       2.104,53

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/09/2011.

4. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ: ΑΖ 205033, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

ΚΑΕ                            ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                         ΠΟΣΟ
6718.0022                Απροστάτευτων Ανηλίκων                       64.408,36

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 15/09/2011.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τους κ.κ.: 


1. Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα και αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ                                 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                             ΠΟΣΟ
6718.0012                      Αιμολυντική Αναιμία                                      65.396,45
6718.0018                     Παραπληγικοί Δημοσίου                              60.447,46
6718.0020                      Κωφάλαλοι                                                       37.481,22
6718.0017                     Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι                          45.158,08
6718.0014                          Β.Ν.Κ.                                                          276.925,31
6718.0015                      Επίδομα Κίνησης                                           41.791,25


2. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ                              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                              ΠΟΣΟ
6718.0011                    Βαριάς Αναπηρίας                                     904.380,50


3. Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΑ419426, για τα κάτωθι επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά:
ΚΑΕ                                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                                 ΠΟΣΟ
6718.0019                       Τυφλότητα                                                       163.343,29
6718.0016                       Στεγαστική Συνδρομή                                    10.960,60
6718.0023                       Ομογενών Προσφύγων                                    2.104,53


4. Ευσταθίου Γεωργία του Παναγιώτη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με ΑΦΜ 034004547 και ΑΔΤ ΑΖ205033, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό:
ΚΑΕ                                 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                               ΠΟΣΟ
6718.0022                     Απροστάτευτων Ανηλίκων                              64.408,36

Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι εν συνεχεία θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως τις 15/09/2011.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/116/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                Τα Μέλη
                                                                                  Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                  Σταματάκης Μάριος
                                                                                  Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Κορδώσης Χρήστος