Έγκριση μελέτης

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 314
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/27-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: «Έγκριση μελέτης κατακόρυφης/οριζόντιας σήμανσης
                             ποδηλατοδρόμων πόλεως Κορίνθου και συμπλήρωση της
                             υπάρχουσας κανονιστικής διάταξης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
                             στην πόλη της Κορίνθου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 26463/23.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Παππάς Αντώνης
7.      Σταματάκης Μάριος
8.      Λέκκας Πέτρος
9.      Φόρτης Φώτης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λαμπρινός Παναγιώτης
12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Τζαναβάρας Δημήτριος
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Αθανασάκος Θωμάς
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
3.      Γιώτης Κων/νος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                           


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
  18.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 
         
 
                                                        
 

 
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε μετά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης και ο κ. Νικόλαος Κούτουλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 
Απόφαση 314:   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 400/2008 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη πόλη της Κορίνθου μεταξύ των οποίων και οι ποδηλατόδρομοι. Επειδή απαιτείται η  κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση των ποδηλατοδρόμων , πρέπει να συμπληρωθεί η ανωτέρω απόφαση Δ.Σ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 13/23.5.2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρμόδια για να εισηγείται στο Δ.Σ. σχέδια κανονιστικών πράξεων -άρθρο 73 Ν. 3852/2010) με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο κανονιστικής απόφασης για συμπλήρωση της ΑΔΣ αρ. 400/2008.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 13/23.5.2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Τροποποιεί την αριθμ. 400/29-12-2008 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»  ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  ΄΄ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ΄΄  το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
            Καθορίζεται ποδηλατόδρομος από τη πλατεία Αγ. Νικολάου έως το παραλιακό μέτωπο στα Καλάμια, ακολουθώντας τη διαδρομή επί των οδών Αγίου Νικολάου, Ερμού, Πυλαρινού, Εθνικής Αντίστασης και Γεωργίου Παπανδρέου (διαδρομή κορμού) και κατά μήκος του ρέματος Ξηριά, μεταξύ της Γεωργίου Παπανδρέου και της παραλίας και κινείται επί του καλυπτόμενου εύρους του ρέματος.
            Επίσης θα προστεθούν μελλοντικά και άλλοι κλάδοι για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων γειτονιών. Τέτοιες επεκτάσεις μπορούν να αποτελούν οι διαδρομές μεταξύ Αγίου Νικολάου και πλατείας Συνοικισμού και μεταξύ Αγίου Γεωργίου και παραλίας Καλαμιών (μέσω οδικών τμημάτων με επιτρεπόμενες για την κίνηση του ποδηλάτου κλίσεις). Επίσης στη περίπτωση προώθησης της σύνδεσης του βόρειου με το δυτικό παραλιακό μέτωπο, τα έργα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης δύνανται να περιλάβουν το σχεδιασμό διαδρόμου ποδηλάτου περιμετρικά της παραλίας (με σύνδεση στον υπάρχοντα μη θεσμοθετημένο διάδρομο επί της παραλίας Καλαμιών).
Προστίθενται και οι διαδρομές της οδού Άργους και της οδού Ποσειδωνίας.
  1. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ
   Τα δίκτυα ποδηλάτου αποτελούν μέρος του οδικού χώρου της πόλης. Πρέπει να εγγράφονται σε αυτή με έντονο ύφος. Η υποδομή τους ακολουθεί τις κλίσεις του εδάφους, το πλάτος της είναι το απαραίτητο που επιτρέπει την κίνηση 2 ποδηλάτων (αμφίδρομη ροή). Θα πρέπει και η σήμανση να είναι αναγνώσιμη και από εκείνους που γνωρίζουν ελλιπώς τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
   Η κατασκευή δικτύου ποδηλάτου θα προκαλέσει κινήσεις ποδηλάτων εντός και εκτός του δικτύου. Αυτό είναι αναπόφευκτο δεδομένου ότι το κατασκευαζόμενο δίκτυο είναι αξονικό και δεν υπάρχει ειδική υποδομή για το ποδήλατο σε όλους τους δρόμους. Είναι λοιπόν σκόπιμο σε όλους τους κύριους – βασικούς δρόμους να τοποθετηθούν προειδοποιητικές προς τους οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτων ότι συνυπάρχουν στο δίκτυο.
   Ενώ ο ποδηλατόδρομος, λόγω της ανεξάρτητης ως προς το οδόστρωμα χάραξής του και του πλάτους του, δεν απειλείται από τα αυτοκίνητα, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει σύγχυση ως προς τη χρήση του στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Ενδεχομένως επίσης να απειλείται από τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Θα πρέπει λοιπόν ανά αραιά διαστήματα να υπάρχει σήμανση στον ποδηλατόδρομο που θ’ απαγορεύει την είσοδο μηχανοκίνητων δίκυκλων και θα γνωστοποιεί στους πεζούς ότι κινούνται σε διαδρομή ποδηλάτων.
   Τα σημεία έναρξης κάθε νέου τμήματος του ποδηλατόδρομου και του πεζόδρομου, μετά από διακοπές (π.χ. από το οδόστρωμα), σηματοδοτούνται.
1.1 Κατακόρυφη σήμανση
Από τον κατάλογο των Πινακίδων σήμανσης του ελληνικού Κώδικα, εκείνες που αναφέρονται στο ποδήλατο είναι οι παρακάτω:
 

Κ-17
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών.
Πρόκειται για μια χρήσιμη πινακίδα που τοποθετούμενη κοντά σε διασταύρωση προειδοποιεί τα αυτοκίνητα ότι θα τμήσουν, κατά τη διέλευσή τους από αυτή, διάβαση ποδηλάτων ή θα συναντήσουν ποδήλατα κινούμενα στον κάθετο δρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα.
Ρ-11
 
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
Προστατεύει τα ποδήλατα από τον κίνδυνο να εισέλθουν σε αρτηρίες και άλλους δρόμους υψηλής ταχύτητας.
 
Ρ-54
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).
Η πινακίδα αυτή είναι χρήσιμη για τη σήμανση κάθε αποκλειστικής υποδομής για το ποδήλατο (λωρίδες στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, με φυσικό διαχωρισμό κλπ).
Ρ-65
Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι’ αυτή την κατηγορία.
Η πινακίδα αυτή είναι κατάλληλη για πεζόδρομους ή και πεζοδρόμια όπου διαχωρίζεται η κίνηση του πεζού από τον ποδηλάτη.
Ρ-66
Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.
Η πινακίδα αυτή είναι κατάλληλη για πεζόδρομους ή και πεζοδρόμια και δηλώνει ότι πεζοί και ποδηλάτες συνυπάρχουν στο σύνολο της υποδομής. Είναι επίσης κατάλληλη για περιπτώσεις συνύπαρξης αυτοκινήτου και ποδηλάτου.
Πρ-16γ
Επιτρέπεται μόνο για ποδήλατα
Η πινακίδα αυτή συνοδεύει απαγορευτικές πινακίδες που αφορούν στα άλλα οχήματα. Αναιρεί τη συγκεκριμένη απαγόρευση στα ποδήλατα (π.χ. χρησιμοποιείται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης για να επιτρέπει την είσοδο των ποδηλάτων σε μονόδρομο, αντίθετα από την υπόλοιπη ροή).

 
Στις προτάσεις επέκτασης των προβλέψεων του ΚΟΚ για το ποδήλατο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες νέες πινακίδες:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)
 
 
Κ–42 Κίνδυνος λόγω προσέγγισης σε ποδηλατόδρομο
 
K-43 Παράλληλες διαβάσεις πεζών ποδηλάτων (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων).
 
 
K-44 Οδόστρωμα έντονης κλίσης (απευθύνεται στους ποδηλάτες).
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ)
 
P- 78 Δρόμος συνύπαρξης αυτοκινήτου ποδηλάτου (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες).
 
P-79 Συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων στην ίδια στάθμη αλλά σε διαχωρισμένους διαδρόμους (απευθύνεται σε πεζούς και ποδηλάτες).
 
Π-96 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα) πιο μπροστά στο δρόμο
Π – 97 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα) στην αντίθετη κατεύθυνση από την υπόλοιπη κυκλοφορία (αντίθετης ροής)
Π- 98 λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων (ποδηλατολωρίδα)
Π- 99 Συνιστώμενη λωρίδα ποδηλάτου (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες
 
Π – 100 Μόνο ποδήλατα και λεωφορεία
 
Π – 101 Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ποδηλάτων
 
Π- 102 Ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι αριθμημένος και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλατοδρόμων
Π – 103 Προτεινόμενη διαδρομή για ποδηλάτες για το μέρος που αναγράφεται και χιλιομετρική απόσταση
 
Π – 104 Προτεινόμενη οδός για ποδηλάτες
 
Π- 105 Μετά τη στροφή η κίνηση του αυτοκινήτου τέμνει διάβαση ποδηλάτων (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων)
 
Π- 106 Θύλακος αναμονής ποδηλάτων μπροστά από τα αυτοκίνητα σε διασταύρωση με φωτεινή σηματοδότηση (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)
Π-107 Οδόστρωμα με μονόδρομη κίνηση αυτοκινήτων και αμφίδρομη ποδηλάτων. Η ομόρροπη με τα αυτοκίνητα κίνηση των ποδηλάτων γίνεται σε συνύπαρξη με
τα πρώτα ενώ η αντίρροπη κίνηση γίνεται σε συνιστώμενη ή υποχρεωτική λωρίδα. Στη δεύτερη περίπτωση η διαχωριστική γραμμή θα είναι συνεχής (απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ)
 
Πρ – 19 Εξαιρούνται μόνο τα ποδήλατα
 
Πρ – 20 Αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων κατά την εγκάρσια ως προς την κίνηση του αυτοκινήτου έννοια. Συνδυάζεται π.χ. με την Ρ-1(απευθύνεται σε οδηγούς αυτοκινήτων και ποδηλάτες)
Πρ – 21 Αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων. Συνδυάζεται π.χ. με την Ρ-7 (απευθύνεται στους ποδηλάτες)

 
Επιπλέον, έχει προταθεί ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας σήμανσης με την εφαρμογή των ακόλουθων νέων πινακίδων:

 
Κ-17
τομή της ευθείας κίνησης του αυτοκινήτου με διάβαση ή λωρίδα ποδηλάτων
 
 
 
Ρ-1 + Πρ-16γ
τομή της ευθείας κίνησης του αυτοκινήτου με διάβαση ή λωρίδα ποδηλάτων
 
τομή με διάβαση ποδηλάτων κατά την ευθεία και τη στρέφουσα κίνηση του αυτοκινήτου
 
συνιστώμενη λωρίδα ποδηλάτου
 
υποχρεωτική λωρίδα ποδηλάτου
 
αντίρροπη κίνηση του ποδηλάτου ως προς τα αυτοκίνητα
 
 
 
 
 

 
1.2 Οριζόντια σήμανση
Στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται:
  • η εφαρμογή γραφήματος στο δάπεδο του ποδηλατόδρομου ανά 200 μέτρα σε κάθε πλευρά (100 μέτρα εναλλάξ) με ένα ποδήλατο και ένα βέλος που υποδεικνύει την αντίστοιχη κατεύθυνση της πορείας .
  • στις διαβάσεις του ποδηλάτου χρησιμοποιείται η προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. οριοθέτησή της επί του οδοστρώματος με δυο σειρές τετράγωνων σχημάτων.
  • στις περιοχές έντονων κλίσεων και απότομων στροφών, στην πλευρά της κατηφορικής κίνησης, εκτός από τη σχετική κατακόρυφη σήμανση χρησιμοποιείται και οριζόντια. Συγκεκριμένα χαράσσονται εγκάρσιες γραμμές που πυκνώνουν όσο η κλίση ή η στροφή γίνεται εντονότερη (προτείνονται 5 εγκάρσιες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους διαδοχικά 8, 4, 2, 1 και 0,5 μ.)
  • οι διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων βάφονται με ιδιαίτερο χρώμα (προτείνεται το πράσινο χρώμα).
 
1.3 Καθεστώς στάθμευσης
 Η στάθμευση επί των κύριων οδών διατηρείται ως πρόβλεψη, με τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλει το υπάρχον καθεστώς. Γενικά διατίθεται πλάτος 1,80 μέτρων επί του οδοστρώματος για στάθμευση στην οδό.
Στο επισυναπτόμενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, απεικονίζονται οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου. Επιπρόσθετα του διαθέσιμου εύρους για στάθμευση, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη κυμαινόμενου πλάτους (από 0,30 έως 0,50 μέτρα) μεταξύ του χώρου στάθμευσης και της λωρίδας ποδηλάτου για το άνοιγμα της πόρτας του αυτοκινήτου.
Η διατήρηση της στάθμευσης έχει προβλεφθεί ώστε το τελικά διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος για τα κινούμενα οχήματα να παραμένει σταθερό (3,50 μέτρα επί της Εθνικής Αντίστασης και 3,25 μέτρα επί της Παπανδρέου). Το πλάτος αυτό αφενός επιτρέπει την άνετη και ασφαλή κίνηση όλων των κατηγοριών οχημάτων επί των κύριων οδών και αφετέρου αποκλείει το ενδεχόμενο παράνομης στάθμευσης (διπλοπαρκάρισμα) ή στάσης (αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα παρακωλύεται η κυκλοφορία).
 
          1.4 Λοιπές υποδομές κίνησης ποδηλάτου
 Πέραν της λωρίδας ποδηλάτου, η υποδομή του δικτύου ποδηλατοδρόμου περιλαμβάνει επίσης την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτου στα άκρα της διαδρομής και στην περιοχή της κεντρικής πλατείας (Περιβολάκια), δίπλα στην παιδική χαρά και το δημοτικό σχολείο. Η υποδομή στάθμευσης περιλαμβάνει τη διάταξη μεταλλικών στηριγμάτων μορφής Π (μπάρες) προκατασκευασμένων στοιχείων για τη στήριξη και πρόσδεση των ποδηλάτων, σε αποστάσεις 0,60 μέτρων (για την αποτροπή κατάληψης του χώρου από δίκυκλα ή άλλα οχήματα).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 400/29-12-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.-
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 314 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment