Αποδοχή χρηματοδότησης

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 315
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/27-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων
                            χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην
                            οδό Αδειμάντου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 26463/23.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Παππάς Αντώνης
7.      Σταματάκης Μάριος
8.      Λέκκας Πέτρος
9.      Φόρτης Φώτης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λαμπρινός Παναγιώτης
12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Τζαναβάρας Δημήτριος
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Αθανασάκος Θωμάς
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
3.      Γιώτης Κων/νος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                               


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 18.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 
         
 
                                                        
 

 
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε μετά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης και ο κ. Νικόλαος Κούτουλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 
Απόφαση 315:   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 151/30-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε ζητήσει την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» ποσού 1.257.441,00 €  στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου του  Ε.Π. ΄΄Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013
Με την αριθμ. πρωτ. 1422/14.6.2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάχθηκε  το ανωτέρω έργο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου του  Ε.Π. ΄΄Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013, με κωδικό πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 346861. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
Μετά από τ΄ ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει ν΄ αποδεχθεί την χρηματοδότηση ποσού 1.257.441,00 € , τους όρους που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων αυτής και να τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011, για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
 
Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα:
Υποέργο 1ο :   «Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» (Μελέτη Τεχνικών Έργων) προϋ/σμού 57.441.00 € , η οποία είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και  βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης και Υποέργο 2ο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου” (Εργολαβία) προϋπολογισμού 1.200.000,00 €.
 
Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου αναγράφονται στην ΣΑΕΠ 0268 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με κωδικό πράξης 2011ΕΠΟ2680020 και θα αποδίδονται στους Τελικούς Αποδέκτες μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (αρ. 22 του παρατήματος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 1422/14-06-2011 απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων 2007-2013» και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Α.- Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 1.257.441,00 € από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου», σύμφωνα με το αριθμ. 1422/14-06-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. 
 
Β.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011, ως εξής:
 
Εντάσσει στην κατηγορία Β6 «Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις χώρων (Νέα Έργα) το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» προϋπολογισμού 1.200.000 €.
 
Αλλάζει τη χρηματοδότηση του ενταγμένου έργου στη κατηγορία Β5 Εφαρμογές Σχεδίου Πόλεως (Νέα Έργα) «Στατική Μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» προϋ/σμού 60.000 € (εκ των οποίων 57.441 € χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 2.559 από πόρους του Δήμου).
 
            Γ.- Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 , ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εντάσσει στη κατηγορία 1321  Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και στην υποκατηγορία 1321.0006  το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» ποσού 1.200.000€ και ΄΄Στατική μελέτη για τη κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου’’ ποσού 57.441,00 € 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μεταφέρει από τα έσοδα ποσό 1.257.441 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού εγγράφει και αλλάζει τη χρηματοδότηση των παρακάτω πιστώσεων:
Εγγράφει νέα πίστωση με ΚΑ 30/7326.0042 και τίτλο ««Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» ποσού 1.200.000 €.
Αλλάζει τη χρηματοδότηση της εγγεγραμμένης στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωσης με ΚΑ 30/7412.0031 και τίτλο «Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» ποσού 60.000 € (εκ των οποίων 57.441 € από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και 2.559 € από πόρους του Δήμου).
            Δ.- Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 315 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ