Έγκριση ΑΠΕ

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 317
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/27-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 7o Η.Δ.: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου
                             Κορινθίων Α’ Φάση’’»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 26463/23.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Παππάς Αντώνης
7.      Σταματάκης Μάριος
8.      Λέκκας Πέτρος
9.      Φόρτης Φώτης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λαμπρινός Παναγιώτης
12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Τζαναβάρας Δημήτριος
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Αθανασάκος Θωμάς
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
3.      Γιώτης Κων/νος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                              


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 18.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 
         
 
                                                        
 

 
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε μετά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης και ο κ. Νικόλαος Κούτουλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 
Απόφαση 317:   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου, ως εξής:
 
1.- την αριθμ. 49/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α’ Φάση», προϋπολογισμού 530.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
 
2.- την αριθμ. 11/190/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
 
3.- την υπ’ αριθ. 19/287/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10299/2010 απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης – Διοίκησης Ν. Κορινθίας, περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και κατακύρωσης του αποτελέσματος υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης “ΑΦΟΙ ΧΑΒΑΚΗ Ο.Ε.”.
 
4- το υπ’ αριθ. πρωτ. 30091/2010 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 370.999,99€ με το ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εργοληπτικής επιχείρησης “ΑΦΟΙ ΧΑΒΑΚΗ Ο.Ε. ”.
 
5- τον 1ο Α.Π.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΧΑΒΑΚΗ Ο.Ε.” δυνάμει της αριθ. πρωτ. 30091/2010 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 49/2010 της Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων.
Από τη Δ/νση ΤΥ συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, ο οποίος είναι μειωτικός  κατά 28.181,88 ευρώ λόγω διαφοροποίησης του Εργολαβικού οφέλους από 28% σε 18% διότι το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ – Πελ/σου με βάση την αριθ . 554/2011 απόφαση ένταξης.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
            Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α’ Φάση» ποσού 342.818,11€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εργολαβίας «ΑΦΟΙ ΧΑΒΑΚΗ Ο.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 49/2010 μελέτη της και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 317 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ