Φεστιβάλ παρεμβατικού κινηματογράφου

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
                                                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            
                                                    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                     
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 297
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 23ο ΗΔ: «Αίτημα Κορινθιακής Εστίας “Λέων Σγουρός” για συμμετοχή του
                           Δήμου στο Φεστιβάλ τριήμερου παρεμβατικού κινηματογράφου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                                                


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
  
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 297   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Κορινθιακή Εστία “Λέων Σγουρός” με το υπ’ αριθ. πρωτ. 20399/23-05-2011 έγγραφο της αιτήθηκε την οικονομική υποστήριξη του Δήμου μας για την αρτιότερη διοργάνωση του 10ου τριημέρου παρεμβατικού κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2011 στην Αρχαία Κόρινθο, στις 24/09/2011 στις Κλένιες, στις 01/10/2011 ή 02/10/2011 στο Περιγιάλι και στις 08/10/2011 ή 09/10/2011 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Πρόκειται για μία διοργάνωση που έχει γίνει ετήσιος κορινθιακός θεσμός, πανελλαδικής εμβέλειας και προβολής και ανάλογης άλλων κινηματογραφικών διοργανώσεων της χώρας. Ο θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης είναι ένα φλέγον ζήτημα του καιρού και του τόπου μας «Παράλογο και Παραλογή».
Στη συνέχεια, πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος για μία ακόμη φορά στην αξιόλογη αυτή διοργάνωση, η οποία θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης μας και θα προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών μας, με το ποσό των 3.000,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες ενοικιάσεων / δικαιωμάτων ταινιών, υποτιτλισμού, ψηφιοποιήσεων, ειδικών επεξεργασιών, υλικών και ψηφιακού μοντάζ, υποστήριξης συστήματος προβολής (VIDEO προτζέκτορ, μεγάλη οθόνη, μικροφωνική), εκτύπωσης έντυπων προγραμμάτων, αφισών, προσκλήσεων και φακέλων, γραμματειακής υποστήριξης, διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων φιλοξενουμένων, αγοράς βιβλίων και περιοδικών για έκθεση, μουσικής επιμέλειας (CD’S, μεταγραφές) και ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 19269/19-07-2010 έγγραφο της Κορινθιακής Εστίας “Λέων Σγουρός”, την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 10ου τριημέρου παρεμβατικού κινηματογράφου από την Κορινθιακή Εστία “Λέων Σγουρός”, που θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2011 στην Αρχαία Κόρινθο, στις 24/09/2011 στις Κλένιες, στις 01/10/2011 ή 02/10/2011 στο Περιγιάλι και στις 08/10/2011 ή 09/10/2011 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, με το ποσό των 3.000,00 €. Πρόκειται για μία πολιτιστική εκδήλωση που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες ενοικιάσεων / δικαιωμάτων ταινιών, υποτιτλισμού, ψηφιοποιήσεων, ειδικών επεξεργασιών, υλικών και ψηφιακού μοντάζ, υποστήριξης συστήματος προβολής (VIDEO προτζέκτορ, μεγάλη οθόνη, μικροφωνική), εκτύπωσης έντυπων προγραμμάτων, αφισών, προσκλήσεων και φακέλων, γραμματειακής υποστήριξης, διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων φιλοξενουμένων, αγοράς βιβλίων και περιοδικών για έκθεση, μουσικής επιμέλειας (CD’S, μεταγραφές) και ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις»,
 
           Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (3.000,00 €).
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 297 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ