Περίληψη 30245/19-07-2011 διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 19-07-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 30245
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι


Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών, η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (Α.Μ. 9/2011), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 2286/95, την υπ΄ αρ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, την αριθμ. Π1/3305/2010 απόφ. του Υπ. Οικονομίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες, σύναψη συμβάσεων προμηθειών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, την Π1/3306/2010 απόφ. του Υπ. Οικονομίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΦΕΚ Β 1789/12-11-2010), την αρ. 27319/02 απόφ. του Υπ΄ Εσωτερικών (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97, την αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφ. του Υπ. Οικονομίας (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010), το αρ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ, το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», τον Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ, προϋπολογισμού 79.774,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 12η Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 π.μ. έως ώρα 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι ποσού 3.989,00€, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..-
Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών της ανωτέρω προμήθειας θα γίνεται τμηματικά και εντός 5 εργάσιμων ημερών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας, αναλόγως των αναγκών της και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ.κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης και Ελ. Σαββανού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ