Περίληψη αριθμ. 30223/19-07-2011 διενέργειας διαγωνισμού για εκτέλεση έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
                                                                                                               Κόρινθος, 19-07-2011
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 30223

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Δήμος Κορινθίων προσκαλεί τούς ενδιαφερόμενους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 4 β τού Ν. 3669/08) για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με προϋπολογισμό 1.850.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογισμό 1.065.111,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ εργασιών, με προϋπολογισμό 246.800,51 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η, 3η, 4η εντός νομού στην κατηγορία οικοδομικά και τάξεις Α2, 1η, 2η, στην κατηγορία Η/Μ εργασιών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 26.238,00 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ήμερών, σε γραμμάτιο τού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή πού έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, πού λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία πού διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο τού έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ήμερες.
6. Το έργο έχει ενταθεί στο Ε.Π “ Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 78,38% και από Εθνικούς Πόρους κατά 21,62 %. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις τού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2010ΕΠ02680024) και υπόκειται στις κρατήσεις πού προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες
Δεν προβλέπεται ή χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών τού διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης μελέτης κ.λ.π) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 4η Αυγούστου τού έτους 2011 ημέρα Πέμπτη, δίνοντας ακριβή και πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ήμερες και ώρες υποδοχής τού κοινού προσερχόμενοι στα Γραφεία τής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Κορινθίων στην Κόρινθο, οδός Ερμού 39, αρμόδιος κ. Νίκος Κακάβας τηλ. 27413 61000.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, πού ανέρχεται σε …………….(………. ) ΕΥΡΩ.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Κορινθίων.
Τα έξοδα δημοσίευσης τής περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο τού έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ