Περίληψη διακήρυξης αριθμ. 30816/22-07-2011 για την εκτέλεση προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 22-07-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 30816
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει, την με αριθμό πρωτ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΣΑΗΔ., το Ν.3463/2006 ‘Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’, την Π1/3305/2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψη συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010, την Π1/3306/2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΦΕΚ Β 1789/12.11.2010), την αρ. 27319/02 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 945/Β’/24-7-02) : Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97, την αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπ.Οικονομίας (ΦΕΚ 1291/Β’/11.8.2010), το αρ. 58289/12.10.2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ, το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199) ‘Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο’, το Ν.3852/10 με τίτλο ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’, το Ν.2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ, προϋπολογισμού 43.195,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 4η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους μέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόμιμα ή διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί του ειδικού προϋπολογισμού σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..-
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ.κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης και Ελένη Σαββανού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.


Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ