Προγραμματική σύμβαση

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
                                                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 319
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/27-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 9ο ΗΔ: «Συνέχιση –επέκταση εργασιών έρευνας όλου του νέου Δήμου
                          Κορινθίων στα πλαίσια της Προγραμματικής σύμβασης με το
                          Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 26463/23.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Παππάς Αντώνης
7.      Σταματάκης Μάριος
8.      Λέκκας Πέτρος
9.      Φόρτης Φώτης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λαμπρινός Παναγιώτης
12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Τζαναβάρας Δημήτριος
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Αθανασάκος Θωμάς
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
3.      Γιώτης Κων/νος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                       


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 18.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 
         
 
                                                        
 

 
Η Δημοτική  Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε μετά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης και ο κ. Νικόλαος Κούτουλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση: 319  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 110/9-3-2009 απόφαση που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 4109/13-5-2009 όμοια της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης –Δ/σης της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης με το Τμήμα Περιβάλλοντος, Δικτύων και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Γκαμπριέλε Ντ΄ Αννούντσιο (G. D΄ ANNOUZZIO) της Πεσκάρα για την έρευνα ενός σύνθετου αστικού πολεοδομικού προγράμματος με στόχους: α) την αναβάθμιση του δημοτικού παραλιακού μετώπου και του κέντρου της πόλης μέσω της διαμόρφωσης ενός συστήματος κεντρικών τόπων και β) την διατύπωση ενός πολεοδομικού πλαισίου αναφοράς για την χωροταξική αναδιάρθρωση της μητροπολιτικής περιοχής με χρονική διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ετήσιων περιόδων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 1-3-2011 επιστολή   του καθηγητή Αρχιτέκτονα του Τμήματος Περιβάλλοντος, Δικτύων, εδάφους του εν λόγω Πανεπιστημίου κ. Λούτσιο Τσατζάρα προς τον Δήμαρχο Κορινθίων, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα εξής:
 
«Με αφορμή την πρόσφατη συνάντησή μας του περασμένου Φεβρουαρίου στην Κόρινθο, επικοινωνώ μαζί σας για να σας επιβεβαιώσω ότι η ερευνητική ομάδα που συντονίζεται από εμένα, θα συνεχίσει τις εργασίες που αφορούν την νέα περιοχή του Μητροπολιτικού Δήμου της Κορίνθου, αναφορικά με την αναληφθείσα υποχρέωση και σύμφωνα με τις προοπτικές που έθεσε η διοίκησή σας.
Επίσης μου είναι ευχάριστο να σας πληροφορήσω ότι σε επιβεβαίωση του πνεύματος συνεργασίας που ενέπνευσε απαρχής η δραστηριοποίησή μας, παρόλο που η συνεργασία μας αυτή αντιπροσωπεύει μια συμπληρωματική δέσμευση και ένα αξιοσημείωτο οργανωτικό βάρος, η ομάδα μου προτίθεται να προβεί [χωρίς να επεμβαίνει (χωρίς προκατάληψη) σε τυχόν νέες έρευνες των νέων περιοχών της Κορίνθου και χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω χρηματική αποζημίωση] σε εμβάθυνση – συμπλήρωση των ερευνών σε έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και στην ανάπτυξη ορισμένων νέων ζητημάτων που έχουν αποκτήσει μεγάλη επικαιρότητα, σύμφωνα με το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από εσάς τον ίδιον και τον Δήμο που διοικείτε.
Ειδικότερα θα προχωρήσουμε στην προετοιμασία των ακολούθων ερευνών μετά από επεξεργασία:
-Πρόγραμμα –οδηγός για την αξιοποίηση –διαρρύθμιση των περιοχών του πρώην στρατοπέδου.
-Σχεδιαστικό όραμα για την αξιοποίηση-διαρρύθμιση του πρώην δημοτικού σφαγείου και των γύρω περιοχών κοντά στο Αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου.
-Επισταμένη αξιολόγηση της προτεινόμενης μετατροπής του υφιστάμενου εμπορικού λιμανιού.
-Λεπτομερής κατευθυντήριος σχεδιασμός για την τακτοποίηση του παραλιακού μετώπου, έτσι ώστε να μπορεί να επακολουθήσει μια πειραματική υλοποίηση ενός νέου τμήματος της παραλιακής διαδρομής.
Όπως έχουμε συμφωνήσει, η ομάδα μου θα υποβάλει επίσης μια πρόταση-προγραμματισμό για τη διοργάνωση των Σύγχρονων Ισθμιακών Αγώνων.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 225 Ν. 3463/2006 και άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνέχιση και επέκταση των εργασιών έρευνας από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Δικτύων εδάφους του Πανεπιστημίου Πεσκάρα στο Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων , στα πλαίσια της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. (ΑΔΣ 110/9-3-2009 που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 4109/13-5-2009 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης –Δ/σης της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου), μετά από επεξεργασία στα εξής:
 
-Πρόγραμμα –οδηγός για την αξιοποίηση –διαρρύθμιση των περιοχών του πρώην στρατοπέδου.
-Σχεδιαστικό όραμα για την αξιοποίηση-διαρρύθμιση του πρώην δημοτικού σφαγείου και των γύρω περιοχών κοντά στο Αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου.
-Επισταμένη αξιολόγηση της προτεινόμενης μετατροπής του υφιστάμενου εμπορικού λιμανιού.
-Λεπτομερής κατευθυντήριος σχεδιασμός για την τακτοποίηση του παραλιακού μετώπου, έτσι ώστε να μπορεί να επακολουθήσει μια πειραματική υλοποίηση ενός νέου τμήματος της παραλιακής διαδρομής.
– Πρόταση-προγραμματισμός για τη διοργάνωση των Σύγχρονων Ισθμιακών Αγώνων.
 
Η παραπάνω έρευνα θα γίνει χωρίς περαιτέρω χρηματική αποζημίωση απ΄ αυτή, που αναφέρεται στην υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων , να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή συνέχισης και επέκτασης των ερευνών από το παραπάνω Τμήμα του Πανεπιστημίου. 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 319 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment