Αποδοχή δωρεάς

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 351
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Αποδοχή δωρεάς 5.535 € από ROCAS Renewables για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου.
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                    


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 351  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι μετά από επικοινωνία με την Διοίκηση της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ   με ενημέρωσαν ότι προτίθενται να μας χορηγήσουν με το χρηματικό ποσό των 5.535,00 €, για ενίσχυση του Δήμου. Προτείνω ν΄ αποδεχθούμε την παραπάνω σημαντική δωρεά της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ   και να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τη Διοίκηση, η οποία είναι αρωγός μας, σε οποιοδήποτε αίτημά μας.
Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η αποδοχή της δωρεάς χορηγίας περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής  Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. η΄ Ν. 3852/2010). Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο την αρμοδιότητα. Το Δ. Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Πρόεδρου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή θεωρεί σημαντική την δωρεά αυτή, όπως αναλυτικά ανάφερε πιο πάνω ο Δήμαρχος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας , περί αποδοχής της δωρεάς και τροποποίησης του Προϋ/σμού 2011.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 3 Ν. 3852/2010  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
  Α.- Αποδέχεται, την δωρεά χρηματικού ποσού 5.535,00 € από την εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ   για την ενίσχυση του Δήμου και εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τη Διοίκηση της εταιρείας.
 
Β.- Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011, ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εντάσσει στα Έσοδα-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ- στην κατηγορία 14.ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ και στην υποκατηγορία 1411 με τίτλο ‘’Προϊόν δωρεών’’ επιπλέον  ποσόν 5.535,00 € για ενίσχυση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μεταφέρει από τα Έσοδα το ανωτέρω ποσό των 5.535,00 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού ενισχύει την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις», αρχικού πρου-σμού 200.000,00€ με 5.535,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 205.535,00 €
Γ.- Ψηφίζει την ανωτέρω σχετική πίστωση
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 351 / 2011 .
 
       Ο    Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment