Λύση Δημοτικής Επιχείρησης

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 352
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Λύση της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Άσσου – Λεχαίου.
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                             


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                  
                   
 
                 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 352  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου κ. Χαράλαμπου Καμπούρη  που έχει ως κατωτέρω:
«κ. Πρόεδρε του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων,
Στο ΦΕΚ 368/Β΄/20-2-2004 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 335/23-1-2004 αποφαση του Γ.Γ.Π.Π. περί σύστασης στον πρώην Δήμο Άσσου –Λεχαίου ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Άσσου – Λεχαίου».
Με την αριθμ. 62/2004 Α.Δ.Σ. , η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6852/27-5-2004 όμοια της Περ/κής Δ/σης Κορινθίας, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του εν θέματι ν.π.ι.δ..
            Με την αριθμ. 35/2005 Α.Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 4564/7-4-2005 όμοια της Περ/κής Δ/σης Κορινθίας, εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών» του εν θέματι ν.π.ι.δ..
            Με την αριθμ. 36/2005 Α.Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 4561/7-4-2005 όμοια της Περ/κής Δ/σης Κορινθίας, εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης» του εν θέματι ν.π.ι.δ..
Η ανωτέρω επιχείρηση έλαβε την 18-10-2004 αρ. δήλωσης 1157 από την Δ.Ο.Υ. Κορίνθου Α.Φ.Μ. με αριθμό 999404953 με την επωνυμία «Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Άσσου – Λεχαίου.
Μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου 2003-2006 η επιχείρηση αυτή δεν συνεδρίασε ποτέ, δεν συνέταξε ποτέ προϋπολογισμό και απολογισμό και δεν προέβη σε καμία συναλλαγή.
Με την νέα δημοτική περίοδο 2007-2010 με την αριθμ. 25/2007 Α.Δ.Σ. ορίσθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του έν λογω ν.π.ι.δ..
Και στην διάρκεια της ανωτέρω διοικητικής περιόδου η εν λόγω επιχείρηση δεν συνεδρίασε ποτέ, δεν συνέταξε ποτέ προϋπολογισμό και απολογισμό και δεν προέβη σε καμία συναλλαγή.
            Επειδή λοιπόν δεν λειτούργησε ποτέ η εν θέματι επιχείρηση, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι σύστασης της και επειδή πλέον έχει θεσμοθετηθεί νέο πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έγκριση της αυτοδίκαιης λύσης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ και δεν συνέταξε ποτέ προϋπολογισμό».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/2006 αμιγείς επιχειρήσεις που συστάθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 και δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους στις διατάξεις του ΚΔΚ μέχρι 31.12.2010, λύονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης διοίκησης.
Στη Δημοτική ενότητα Άσσου –Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων (άρθρο 1 Ν. 3852/2010) συστάθηκε η ανωτέρω επιχείρηση.
Επειδή η εν λόγω επιχείρηση μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (31.12.2010) δεν προχώρησε σε συγχώνευση ή μετατροπή όπως προβλέπετο στις παραπάνω διατάξεις,   προτείνω να προβούμε στη λύση και την εκκαθάριση της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής Επιχείρησης του τέως Δήμου Άσσου –Λεχαίου.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, του Αντιδημάρχου τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/2006,  το καταστατικό της επιχείρησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 368/Β΄/20-2-2004 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
             Τη λύση επιχείρησης του τέως Δήμου Άσσου –Λεχαίου με την επωνυμία «Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Άσσου – Λεχαίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 335/23-1-2004 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 368/Β΄/20-2-2004.
Οι εκκαθαριστές θα ορισθούν με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλιου.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
           
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 352 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ