Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

 

                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                                       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 354
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΚΕΚ Α.Ε. (ποσοστό 2,90% 1.191,61 €).
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
  15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                 
                                      
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 354  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 3587/01-06-2011 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας Α.Ε. σύμφωνα με το οποίο στη τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2011, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η καταβολή του ποσού που αναλογεί στο κάθε μέλος. Ο Δήμος μας ως μέτοχος καλείται να συμμετάσχει με το ποσό των 1.191,61 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 2,90%.  
            Ο Πρόεδρος πρότεινε ο Δήμος ως μέτοχος να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με το ποσό των 1.191,61 €.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το αριθ. πρωτ. 3587/01-06-2011 έγγραφο της Εταιρείας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
            Α. Τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας Α.Ε.   με το ποσό των 1.191,61 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 2,90%.
            Β. Η  κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/7521.0004 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε.» ποσού 1.191,61 €. (αναμόρφωση προϋπολογισμού Α.Δ.Σ. 333/27-6-2011).
 
Γ.- Ψηφίζει την διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (1.191,61 €).
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 354 / 2011 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment