Έκδοση λευκώματος

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 366
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.:  «Έκδοση του λευκώματος “Ψήγματα λαικής αφήγησης – Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου” σε συνεργασία με τον συμπολίτη μας Φώτη Σπυρόπουλο».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                              


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                 
                                     
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 366  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 13-7-2011
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φαρμάκη που έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι,
Με την υπ΄ αριθμ. 26690/24-6-2011 αίτηση του, ο κ. Φώτιος Σπυρόπουλος αιτείται τη χρηματοδότηση της έκδοσης του λαϊκού λευκώματος, δημιουργήματος του ιδίου, με τίτλο «Ψήγματα Λαϊκής Αφήγησης – Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου …».
            Ο κ. Φώτιος Σπυρόπουλος δημιούργησε, μετά από οχτώ χρόνια έρευνας, ένα ιδιαίτερο λαϊκό λεύκωμα συγκεντρώνοντας πολύτιμο υλικό από φωτογραφίες, έντυπα τοπικού τύπου, χειρόγραφα και απομνημονεύματα δια ζώσης περιγραφής συμπολιτών μας, σε μια προσπάθεια ανασκαφής της καθημερινότητας, των περιστατικών και των γεγονότων που σημάδεψαν την πόλη μας τα τελευταία εκατό χρόνια.
            Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη αξία του λευκώματος αυτού, για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και θεωρώντας ότι συμβάλει στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της Κορίνθου, προτείνουμε, τη χρηματοδότηση της έκδοσης του λευκώματος   από το Δήμο μας. Η δαπάνη για την δημιουργία και εκτύπωση του ανωτέρω λευκώματος ανέρχεται έως του ποσού των 7.400,00€ το οποίο και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011».
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, είπε ότι πράγματι έχει στα χέρια του το υλικό για την έκδοση του λευκώματος με τίτλο «Ψήγματα Λαϊκής Αφήγησης – Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου …» του συνδημότη μας κ. Φώτιου Σπυρόπουλου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά συγγραφικό πόνημα μνημείο για τους επιγόνους και τα παιδιά μας που περιλαμβάνει μαρτυρικά παρατήματα/ φωτογραφικό υλικό, σκουριασμένα φύλλα εντύπων Τοπικού τύπου, χειρόγραφα κ.α., θαυμάσια απομνημονεύματα διαζώσης, περιγραφές συμπολιτών.
Προτείνω την προμήθεια  από τον Δήμο 2000 αντιτύπων του λευκώματος «Ψήγματα Λαϊκής Αφήγησης – Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου …» αντί συνολικού ποσού 7.400,00 €
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω εκτεθέντα την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φαρμάκη, του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006,
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την προμήθεια  από τον Δήμο 2000 αντιτύπων του λευκώματος με τίτλο «Ψήγματα Λαϊκής Αφήγησης – Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου …» του συνδημότη μας κ. Φώτιου Σπυρόπουλου, συνολικής αξίας 7.400,00 €.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 με ΚΑ15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» ποσού 50.000,00€.
           
      Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (7.400,00 €)
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 366 / 2011 .
    
        Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ