Tροποποίηση ΑΔΣ

 

                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 349
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 5ο E.Η.Δ.: «Μερική τροποποίηση ΑΔΣ περί παράτασης μισθώσεων όσον
                               αφορά το οίκημα που στεγάζεται το ΚΕΠ Αθικίων»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                              


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Μερική τροποποίηση ΑΔΣ περί παράτασης μισθώσεων όσον αφορά το οίκημα που στεγάζεται το ΚΕΠ Αθικίων» επειδή λήγει ο χρόνος  μίσθωσης του ακινήτου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου  να συζητήσει και αποφασίσει επί του ανωτέρω θέματος.
 
Απόφαση: 349      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 288/15-06-2011 απόφασή μας με θέμα «Παρατάσεις ή μη μισθώσεων στέγασης υπηρεσιών του Δήμου στην Κόρινθο, τα Αθίκια και τον Κόρφο» είχαμε αποφασίσει για τη μη παράταση της μίσθωσης (λήξη 19-7-2011) του ακινήτου εμβαδού 75,70 τ.μ. ιδιοκτησίας Δρούζα Γεωργίου του Ιωάννου στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων για τη στέγαση του ΚΕΠ.
          Επειδή η διαμόρφωση του ανωτέρω μισθίου έγινε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε τούτο (μίσθιο) να είναι προσβάσιμο από τους δημότες πρέπει να τροποποιήσουμε την πιο πάνω απόφαση ως προς το ακίνητο αυτό και να παρατείνουμε την μίσθωση κατά δύο (2) έτη,  μέχρι 19-7-2013.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3613/2007, το υπ αριθμ. 35554/18-6-2010   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη μείωση των μισθωμάτων κτηρίων κατά 20%
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την αριθμ. 288/15-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη παρ. Δ) του αποφασιστικού μέρους, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
 
Δ) Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, ιδιοκτησίας Δρούζα Γεωργίου του Ιωάννου εμβαδού 75,70τ.μ. για δύο (2) έτη, ήτοι μέχρι 19-7-2013  αντί του ποσού όπως έχει διαμορφωθεί μηνιαίως μειωμένο κατά 20%.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 349 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ