Συγκρότηση Επιτροπής

 

 
                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 194
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.  Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.  Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.  Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.  Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.  Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  6. Καψάσκης Παναγιώτης–Περιγιάλι           
  7. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  8. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  9.  Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.Παρασκευάς Παναγιώτης–Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Γκούμας Γεώργιος–Kόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.Χριστοδούλου Παναγιώτης-Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 

 
Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Απόφαση:  194 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Με το άρθρο 76του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.
Ο Δήμος Κορινθίων με την αριθμ. πρωτ. 6749/22-2-2011 ανακοίνωση – πρόσκληση η οποία δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους.
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι εξής φορείς:
 
1) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ»
2) ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Ο ΦΟΙΒΟΣ»
3) ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
4) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
5) ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΕΝΕΑΣ «Η ΠΟΛΥΜΝΙΑ»  
6) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
7) ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
8) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ»
9) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
     ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
10) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΤΟΥ  
11) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
12) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΛΟΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»
13) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
14) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
15) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
16) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
17) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΟΥ «ΡΕΑ»
19) ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
21) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
22) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ
23) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ
24) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΑΚΟΥΚΙΑ»
      ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ
26) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
27) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
28) ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
29) ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ»
30)ΛΕΣΧΗ ΤΖΑΖ
31)ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ»  
32) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «Ο
      ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ»  
33) ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ –ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  
34) ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
35) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  «Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ»  
36) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «Α.Λ.Α.Κ.»  
37) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Ν.Ο.Κ.»  
38) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
39) ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ  
40) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ»  
421) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
42)  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
43) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
44) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
45) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
46) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
       ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ  
47)  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
48) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
49)  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΟΡΦΟΥ & ΦΙΛΩΝ  
50) ΕΥΘΥΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ  
51) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ν.
       ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΔΙΟΛΚΟΣ»  
52) ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
53) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
54) ΣΩΜΑΤΕΙΟ Αμε.Α Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
55) ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν.
      ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
56)  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΧΑΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»  .
57) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
58)  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «SOSTETO»
59) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»
60) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
61)  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
62) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
63) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
64) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
65) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
66) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΝΩΜΙΤΩΝ
67) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
68) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΩΝ
69) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
70) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
71) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
72) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»
73) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
74) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
75) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΙΩΝ
76) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΙΑΤΩΝ
77) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»
78) ΠΑΛΑΙΜΩΝ ΚΑΟΚ
78) ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ)
79) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ)
80) ΑΓΕΚ ΒΟΛΛΕΫ
81) ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ)
82) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
83) Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ
84) Γ.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ
85) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
86) ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
87) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
88) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
89) ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
90) ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
91)  ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ
92) ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
93) ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ
94) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
95) ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
96) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
97) ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
98) ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
99) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
100) Α.Ο ΣΟΛΟΜΟΥ
101) ΠΓΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
102) ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
103) ΑΡΗΣ ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
104) ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
105) ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
106) ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
107) ΕΛΑΦΙ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
108) ΑΟΦ ΠΑΟΚ
109) ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
110) ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΄06
111) ΣΟΦΙΚΟ ΄05
112) ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ
113) ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ
114) ΜΑΨΟΣ
115) ΑΙΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
116) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
117) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
118) ΣΕΓΕΣ
119) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
120) ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
121) ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
122) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
123) ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
124) ΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
125) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
126) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
127) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
128) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΣΟΥ
129) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
130) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
131) ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
132) ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
133) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΙΚΟΥ
134) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
135) ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
136) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
137) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, την εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους   και την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως ακολούθως:
 
Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος  Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.
 
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων ορίζεται ως ακολούθως:
 
1) Καράγιωργας Παύλος εκπρόσωπος του  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» με αναπληρώτριά του την Ρουστέμη- Γκουργιώτη Αναστασία
2) Μαρκούτσης Νικόλαος εκπρόσωπος του ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Ο ΦΟΙΒΟΣ»με αναπληρώτριά του την Κατσούλη Ελένη
3) Παπαγιανόπουλος Αλέξανδρος εκπρόσωπος της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρωτή του τον Παπαφίλη Γεώργιο.
4) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος εκπρόσωπο του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ με αναπληρωτή του τον Πετούμενο Αντώνιο.
5) Καλλιμάνης Βασίλειος εκπρόσωπος ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΕΝΕΑΣ «Η ΠΟΛΥΜΝΙΑ»  με αναπληρώτριά του την Κορδώση Ευγενία.
6) Τσίρτσης Χρήστος του Σταύρουεκπρόσωπος της ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ με αναπληρωτή του τον Ανδριανό Δημήτριο του Μιχ.
7) Δημητροπούλου Βασιλική εκπρόσωπος της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  με αναπληρώτριά της Ζαφειριάδου Φλώρα
8) Παπακωνσταντίνου – Πανούση Μαντινεία εκπρόσωπος του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» με αναπληρώτριά της την Νικολάου-Γιαννίκου Μαρία
9) Παπαντωνίου Αντώνης εκπρόσωπος του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με αναπληρώτριά του την VanderWalPatricia
10) Γεώργαρης Άγγελος εκπρόσωπος του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΗΤΟΥ  με αναπληρωτή του τον Παππά Σπύρο
11) Μουρούτσος Γεώργιος εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ»  με αναπληρωτή του τον Κουρεμένο Γεώργιο.
12) Καλαντζής Ηλίας, εκπρόσωπος του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ»  με αναπληρωτή του τον Μπάρη Βασίλειο
13) Σούκουλης Γεώργιος του Δημ. εκπρόσωπος του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ –ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  με αναπληρωτή του τον Σούκουλη Σταύρο του Στεφ.
14) Τσιχριτζής Μιχάλης εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αναπληρωτή του τον Βράκα Παναγιώτη.
15) Μπεκιάρης Γεώργιος εκπρόσωπος του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ»  με αναπληρωτή του τον Αλατζάκη Γεώργιο του Αθαν.
16) Εγγλέζος Ιωάννης εκπρόσωπος της  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «Α.Λ.Α.Κ.»  με αναπληρωτή του τον Σωτηρόπουλο Ασημάκη
17) Μαγκλάρας Γεώργιος εκπρόσωπος του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «Ν.Ο.Κ.»  με αναπληρωτή του τον Λεβαντή Πέτρο
18) Καραγεώργος Χριστόφορος  εκπρόσωπος του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρώτριά του την Τζαναβάρα Μαργαρίτα
19) Μαυρονάσιος Σωτήρης εκπρόσωπος του ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ  με αναπληρωτή του τον Γεώργαρη Αθανάσιο
20) Μπίτζιος Δημήτριος εκπρόσωπος του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ»  με τον και αναπληρωτή του τον Δράκο Αναστάσιο του Βλ
21) Κόρκας Αθανάσιος εκπρόσωπος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρωτή του τον Σαραντάκο Κων/νο.
22) Σπυράκος Απόστολος εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αναπληρωτή του τον Κουρούμπαλη Άγγελο
23) Νικολόπουλος Παναγιώτης εκπρόσωπος του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρώτριά του την Επιβατινού Παναγιώτα
24) Μπίσδας – Παππάς Σπύρος εκπρόσωπος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με αναπληρωτή του τον Δαλαμαρίνη Γεώργιο του Δημ.
25) Ρουμελιώτης Γεώργιος εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ  με αναπληρώτριά του την Στελέτου Παγώνα
26) Κορδώσης Γιάννης  εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με αναπληρωτή του τον Γκρούτση Δημήτριο.
27) Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης εκπρόσωπος του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρωτή του τον Ευστρατιάδη Νικόλαο
28) Βλαχοδημητρόπουλος Αθανάσιοςεκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΟΡΦΟΥ & ΦΙΛΩΝ  με αναπληρώτριά του την Σκάρου Χριστίνα
29) Καράγιωργας Παύλος εκπρόσωπος του ΕΥΘΥΜΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  με αναπληρώτριά του την Νικολοπούλου Αργυρή
30)Δημητρίου Νικόλαος εκπρόσωπος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΔΙΟΛΚΟΣ»  με αναπληρωτή του τον Δενδρινό Νικόλαο.
31 Παπαθανασόπουλος Χρήστος εκπρόσωπος του ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ» με αναπληρώτριά του την Πλασσαρά Πετρούλα.
32) Νταβαρίνος Παρασκευάς εκπρόσωπος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
33) Δανιήλ Στυλιανή εκπρόσωπος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Αμε.Α Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με αναπληρωτή της τον Ποτήρη Ευστάθιο
34) Λαφαζάνος Θεόδωρος εκπρόσωπος του ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  με αναπληρώτριά του την Βαρσαμή Μαρία
35)  Ανδρικοπούλου Αθανασία εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΧΑΙΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»  με αναπληρώτριά της την Γεραλή Εραστή.
36) Καλλίρης Αλέξιος εκπρόσωπος του ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  με αναπληρωτή του τον Κλενιάτη Παναγιώτη.
37) Καραγιάννης Γρηγόριος εκπρόσωπος των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «SOSTETO» με αναπληρωτή του τον Τσουμάνη Αθανάσιο.
38) Γούμενου Παρασκευή εκπρόσωπος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»
39) Γκίκας Αθανάσιος εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ  με αναπληρωτή του τον Παπαϊωάννου Γεώργιο.  
40) Βενετσάνος Παναγιώτης του Παν. εκπρόσωπος της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ με αναπληρωτή του τον Πολίτη Στυλιανό του Παν.
41) Θωμαϊδης Σταύρος, εκπρόσωπος του ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΡΑΚΟΥΚΙΑ» ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ με αναπληρωτή του τον
42) Γεωργίου Γεώργιος του Παν. εκπρόσωπος του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ με αναπληρώτριά του την Γεωργίου Αριστέα
43) Κωνσταντέλλος Ιωάννης εκπρόσωπος του ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με αναπληρωτή του τον Σαμοϊλη Χρύσανθο
 
Και οι Δημότες
 1. Γιαννόπουλος Γεώργιος –Άσσος
 2. Δοσαράς Κυριάκος –Τενέα
 3. Σκούρτης Ευθύμιος –Αγιονόρι
 4. Κακανέλης Αναστάσιος- Κόρινθος
 5. Γελαδάρης Φώτιος-Κόρινθος
 6. Τσάγρης Αναστάσιος –Σολυγεία
 7. Καλλίρης Νικόλαος – Κ. Άσσος
 8. Θεοδώρου Σωτήριος – Άσσος
 9. Κωστάρας Λάμπρος -Κόρινθος
 10. Ευθυμίου Μιχαήλ –Άσσος-Λέχαιο
 11. Δούκας Νικόλαος – Κόρινθος
 12. Φωτιάδης Λεωνίδας – Κόρινθος
 13. Μπαλάφας Γεώργιος –Στεφάνι
 14. Αλεξανδράκος Νικόλαος –Άσσος-Λέχαιο
 15. Μπρακούλιας Γεώργιος –Σαρωνικός
 16. Καρσιώτης Χρήστος –Αγγελόκαστρο
 17. Μπαλάφα Δέσποινα -Κόρινθος
 18. Γεωργακόπουλος Γεώργιος – Κόρινθος
 19. Μάρκελλος Χρήστος – Κόρινθος
 
Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011-2014, η θητεία της πρώτης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010.
 
Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση  έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 194 / 2011
 
    Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 20-6-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ