Περίληψη αριθμ. 2/10-08-2011 για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Κόρινθος : 10-08-2011
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 2
Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Δήμου Κορινθίων
Τηλέφωνο: 27413 61083

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη:

• την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 -16-05-2008
• την με αριθμό 04/2011 20-07-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου των: 1ο Λυκειο,1ο Γυμνάσιο, Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 05-09-2011 και από ώρα 11:00 έως 11:30 ( ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων ( Κολιάτσου 32 ) .
Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε Πέμπτη από τα γραφεία των σχολείων η στο τηλέφωνο 2741 3 61083 2741 3 61000 στον Δήμο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία.
2. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο συγκρότημα ανέρχονται στα 600 άτομα)
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
9. Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.
10. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2. Οι συνταξιούχοι.
3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3, 4), 5, 7, 8 & 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α’/9-2-07.
4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ