Πρόσκληση συνεδρίασης της 18ης Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                           Κόρινθος, 11.08.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 33455
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Δημ. Μπάκουλη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για φύλαξη φωτιστικών σωμάτων, ιστών κ.λπ..
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Άσσου Δ. Κορινθίων για τη στάθμευση αυτοκινήτων.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 1 καταστήματος του Ο.Ε.Κ. στις εργατικές κατοικίες περιοχής Ποσειδωνίας Κορίνθου.
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 2 καταστήματος του Ο.Ε.Κ. στις εργατικές κατοικίες περιοχής Ποσειδωνίας Κορίνθου.
6. Έγκριση του από 11-07-2011 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δ. Κορινθίων.
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 32/2011 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ», προϋπολογισμού 24.750,00€.
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 30/2011 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.500lt, 1.000lt, 770lt, 240-360lt», προϋπολογισμού 60.000,00€.
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 29/2011 μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2011» προϋπολογισμού 73.000,00€.
10. Επικύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 1.850.000,00€.
11. Επικύρωση του από 09-08-2011 πρακτικού της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011)» προϋπολογισμού 407.618,16€.
12. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων προς τη Δ.Ε.Η. κατάστημα Κορίνθου.
13. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ