Απόφαση υπ΄ αριθμ. 15/121/2011

 Αριθμός Πρακτικού 15
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 18.08.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33455/11-08-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Π. Δράκος και Φ. Φόρτης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Σταματάκης Μ., 4) Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Κορδώσης Χρ., 6)Μπάκουλης Δ. και 7)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 121η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, α)για λοιπές δαπάνες.


Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.
Έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 157/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1069/2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
A. που αφορούν λοιπές δαπάνες :

15 7135.0004  Υπαίθρια όργανα γυμναστικής  75.000,00
15 7135.0006  Δάπεδα γηπέδων μπάσκετ  75.000,00
40 7134.0001  Ηλεκτρονική Πολεοδομία-Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου Κορινθίων  9.840,00
35 7135.0005  Προμήθεια μικροεργαλείων (φτυαριών,αξινών, τσουγκρανών κ.λ.π.) για τις ανάγκες πυροπροστασίας  3.000,00
20 7135.0021  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 3500LT,1100LT,770LT,240-360LT (έτους 2010) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010  60.000,00
20 6117.0001  Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων 2011.  73.000,00
10 6412  Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά.  1.000,00
30 6422  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  1.709,02
15 6422  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  156,20
10 6691  Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.  15.000,00
8261  Λοιπές επιστροφές.  50.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 157/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1069/2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011 ως εξής:
A. που αφορούν λοιπές δαπάνες:

ΚΩΔΙΚΟΣ                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΠΙΣΤΩΣΗ
15 7135.0004   Υπαίθρια όργανα γυμναστικής                                                                                  75.000,00
15 7135.0006   Δάπεδα γηπέδων μπάσκετ                                                                                         75.000,00
40 7134.0001  Ηλεκτρονική Πολεοδομία-Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου Κορινθίων  9.840,00
35 7135.0005  Προμήθεια μικροεργαλείων (φτυαριών, αξινών, τσουγκρανών κ.λπ.) για τις ανάγκες πυροπροστασίας                                                                                                                                        3.000,00
20 7135.0021  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 3500LT, 1100LT, 770LT, 240-360 LT (έτους 2010) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2010                                                                                                                              60.000,00
20 6117.0001   Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων 2011                                                                 73.000,00
10 6412     Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                                                                  1.000,00
30 6422     Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                    1.709,02
15 6422    Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                      156,20
10 6691     Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                                                  15.000,00
8261           Λοιπές επιστροφές                                                                                                                50.000,00


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/121/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                           Τα Μέλη
                                                                                Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                     Σταματάκης Μάριος
                                                                                Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                Κορδώσης Χρήστος
                                                                                Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                Καρπούζης Γρηγόριος