Απόφαση υπ΄ αριθμ. 15/131/2011

 Αριθμός Πρακτικού 15
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 18.08.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33455/11-08-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Π. Δράκος και Φ. Φόρτης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Σταματάκης Μ., 4) Χριστοδουλόπουλος Χρ., 5)Κορδώσης Χρ., 6)Μπάκουλης Δ. και 7)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 131η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων προς τη Δ.Ε.Η. κατάστημα Κορίνθου» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

 


Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη ΔΕΗ Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα :

1. Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση πίλλαρ στις Κεχριές, μπροστά από Γραφείο Πολιτιστικού Συλλόγου με αρ.πρωτ. 26710/24.06.2011 ποσού : 792,80 €+ 23% ΦΠΑ 182,344€ = 975,14 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 1,41€ +23% ΦΠΑ 0,32=1,73. Άρα Σύνολο 976,87€.
2. Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση πίλλαρ στην είσοδο του οικισμού Μαψου με αρ.πρωτ. 26715/24.06.2011 ποσού : 644,30 €+ 23% ΦΠΑ 148,19€ = 792,49 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 1,41€ +23% ΦΠΑ 0,32=1,73. Άρα Σύνολο 794,22€.
3. Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση πίλλαρ στο γήπεδο του Σπαθοβουνίου με αρ.πρωτ. 26716/24.06.2011 ποσού : 2.111,70 €+ 23% ΦΠΑ 485,69€ = 2.597,39 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 1,41€ +23% ΦΠΑ 0,32=1,73. Άρα Σύνολο 2.599,12€.
4. Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για την επαύξηση ισχύος Παροχής στα Εξαμίλια (Έμπροσθεν Εκκλησίας Αγ. Δημητρίου) με αρ.πρωτ. 26312/22.06.2011 ποσού : 408,10 € + 23% ΦΠΑ 93,86€ = 501,96 € και Τέλος Δικαιώματος σύνδεσης 1,41€ +23% ΦΠΑ 0,32=1,73. Άρα Σύνολο 503,69€.
5. Κοστολόγιο Δ.Ε.Η. για Eπέκταση Δημοτικού Φωτισμού στον Άσσο (αίτηση Γούλας Αριστείδης) με αρ.πρωτ. 28212/05.07.2011 ποσού : 1.788,80 €+ 23% Φ.Π.Α. 411,42€ = 2.200,22 €.
Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Βασίλειος Σταματόπουλος Π.Ε. Οικονομικού Λογιστικού με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 7.074,12 € προκειμένου να πληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .
Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι εγγεγραμμένες με Κ.Α. 20/7325.0058 και τίτλο “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (έτους 2010)” ποσού 29.602,07 € για τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 26710/24.06.2011, 26715/24.06.2011, 26716/24.06.2011, 26312/22.06.2011 και 28212/05.07.2011 κοστολόγια Δ.Ε.Η.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-
Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς τη Δ.Ε.Η. Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. από τον Δήμο Κορινθίων, συνολικού ποσού 7.074,12€.
Β. Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σταματόπουλο Βασίλειο Κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Δ΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0058 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (έτους 2010)» ποσού 29.602,07€.
Γ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε επτά χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά (7.074,12€).
Δ.- Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 18-11-2011.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/131/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                       Τα Μέλη
                                                                                            Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                              Σταματάκης Μάριος
                                                                                           Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                           Κορδώσης Χρήστος
                                                                                           Μπάκουλης Δημήτριος
                                                                                           Καρπούζης Γρηγόριος