Απόφαση υπ΄ αριθμ. 12/97/2011

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 12.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 26684/24.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 97η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 79.774,00€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 9/2011 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Σαββανού κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, της αριθμ. 11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 2286/95, την υπ΄ αρ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, την αριθμ. Π1/3305/2010 απόφ. του Υπ. Οικονομίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες, σύναψη συμβάσεων προμηθειών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, την Π1/3306/2010 απόφ. του Υπ. Οικονομίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΦΕΚ Β 1789/12-11-2010), την αρ. 27319/02 απόφ. του Υπ΄ Εσωτερικών (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97, την αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφ. του Υπ. Οικονομίας (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010), το αρ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ, το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», τον Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 9/2011 μελέτης.
Β.- Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών, με τους πιο κάτω όρους:


Άρθρο 1ο : Ισχύουσες Διατάξεις
Το νομικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισμό όσο και την εκτέλεση της προμήθειας είναι:
1. Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
2. Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει
3. Η με αριθμό πρωτ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΣΑΗΔ.,
4. Ο Ν.3463/2006 ‘Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’,
5. Η Π1/3305/2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψη συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010
6. Η Π1/3306/2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΦΕΚ Β 1789/12.11.2010)
7. Η Αρ. 27319/02 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 945/Β’/24-7-02) : Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97
8. Η αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπ.Οικονομίας (ΦΕΚ 1291/Β’/11.8.2010)
9. Το αρ. 58289/12.10.2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ
10. Το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199) ‘Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο’
11. Ο Ν.3852/10 με τίτλο ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’
12. το Ν.2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ
Άρθρο 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Μελέτη
2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)
3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανατέθηκε η προμήθεια (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά).
Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
3.1. Στον Προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει πίστωση με Κ.Α. 20/6634.0001, 30/6634.0001, 35/6634.0001 ποσού 79.774,00 € για την εν λόγω προμήθεια.
3.2 Η χρηματοδότηση γίνεται από Πόρους Δημοτικούς.
Άρθρο 4ο : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την ………/………/2011, ημέρα …………………….
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ………… και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η ………… Η παραλαβή των προσφορών μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Άρθρο 5ο : Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες
5.1. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) αποτελείται από τους:
α. Γεώργιο Ρουμελιώτη, Δημοτικό υπάλληλο
β. Κωνσταντίνο Μήτρου, Δημοτικό υπάλληλο,
γ. Ιωάννη Καραίσκο, Δημοτικό υπάλληλο
5.2. Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν στο τηλέφωνο 2741361000 (κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο).
5.3 Έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.16 και 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α 11389/93 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (κα Δανιήλ Καίτη τηλ.:27413-61026, Fax: 27410-27592)
Άρθρο 6ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό
6.1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Έλληνες ή αλλοδαποί προμηθευτές,
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
γ. Συνεταιρισμοί,
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.
6.2 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια:
α. τη φερεγγυότητά τους
β. την επαγγελματική αξιοπιστία τους,
γ. τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση και
δ. τις τεχνικές τους δυνατότητες.
Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί
ποινή αποκλεισμού:
7.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης προς το 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ, όπως υπολογίζεται από την Υπηρεσία, των ομάδων υλικών, για τις οποίες καταθέτει προσφορά,
2. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
3. πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία προκύπτει, ότι:
• δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
4. πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (σ.σ. όλων των εργαζομένων που τυχόν απασχολούν και για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών ταμείων) και ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκαταστημένοι,
5. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
7.2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους. Για τις χώρες της Ε.Ο.Κ. ισχύει το άρθρο 7 παρ.1 & 2 εδαφ.61, 62, 63, 64 της υπ’αρίθμ.11389/93 Υ.Α.
7.3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα ως άνω πλην του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων (εδαφ. Γ παρ.1 και 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.)
7.1. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω,
2. βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα,
3. πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του παρόντος που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες (εδαφ. Δ1, δ2, δ3 παρ.1 και 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.)
7.5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Κοινή προσφορά)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α..
2. πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά τους σχετικά με αυτό (εδαφ. ε2, ε2, ε3, ε4, ε5, ε6 παρ.1 & 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α..)
7.6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
7.7 Κανένας δε μπορεί να εκπροσωπήσει, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες οι προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
7.8 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται κατωτέρω οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού και τα κατωτέρω:
1. ρητή δήλωση διαγωνιζόμενου όπου αναφέρει τα σημεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται τόσο ο διαγωνιζόμενος όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων, προκειμένου να αξιολογηθούν (παρ.5 άρθρου 12 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
2. ρητή δήλωση για τις ομάδες υλικών που καταθέτει προσφορά (κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες υλικών, αλλά για κάθε ομάδα που καταθέτει προσφορά είναι υποχρεωμένος να δώσει προσφορά για το σύνολο των υλικών της ιδίας ομάδας υλικών),
3. δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών (άρθρο 9 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
4. δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από Ο.Τ.Α. (άρθρο 9 παρ. 16 της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
5. δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου (άρθρο 9 παρ. 1στ της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
6. δήλωση για την επιχειρηματική δομή και το εύρος δραστηριοτήτων της (άρθρο 9 παρ. 1ζ της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.).
7. δήλωση για τον κύκλο των εργασιών της τελευταίας 3ετίας (άρθρο 9 παρ. 1η της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υ.Α.),
8. δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δε μπορεί να είναι μικρότερος των 3 μηνών,
9. δήλωση για την προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, που δε μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μετά από κάθε έγγραφη παραγγελία από την Τεχνική Υπηρεσία, ανάλογα τις ανάγκες του Δήμου και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10. δήλωση για το χρόνο εγγύησης για κάθε ομάδα υλικών της προσφοράς του. Άρθρο 8ο : Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
8.1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
8.2 Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης (παρ.4 άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.)
8.3 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές, δηλαδή στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγίζονται μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία (παρ.6 άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.)
8.4 Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές
8.5. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα (παρ. β άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.). Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
1. τη λέξη ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ με κεφαλαία γράμματα,
2. τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό της προμήθειας,
3. τον αριθμό της διακήρυξης,
4. το αντικείμενο της προμήθειας,
5. την ημερομηνία του διαγωνισμού και
6. τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
8.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α. όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 7 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,
β. μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.)
– τεχνική προσφορά
– τεχνικές προδιαγραφές στην ελληνική γλώσσα,
– προσπέκτους στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα,
– σχέδια,
– δήλωση για το χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόμενων υλικών έτοιμων προς λειτουργία,
– δήλωση για το σέρβις μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για μια 10ετία
γ. σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ.3 άρθρου 12 της υπ’άριθμ. 11389/93 Υ.Α.),
δ. μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα στοιχεία της προσφοράς (παρ.3 άρθρου 12 της υπ’ άριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
8.7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.
8.8 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.
8.9 Προσφορές ασαφείς που δε μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
8.10 Ο προσφέρων θεωρείται, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός από τα σημεία που αναφέρει σε ρητή δήλωση του σύμφωνα με το εδαφ. α της παρ. 8 του άρθρου 7 της διακήρυξης (παρ.δ άρθρου 12 της υπ’αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
8.11 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν (παρ.δ άρθρου 12 της υπ’αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
8.12. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο γίνονται δεκτές.
8.13 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
8.14 Οι προσφορές θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο σχετικό άρθρο 25 της διακήρυξης (παρ.1 άρθρου 13 της υπ’αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Άρθρο 9ο : Τιμές προσφορών – επιβαρύνσεις μειοδοτών
9.1 Με την προσφορά η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα.
9.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Κορινθίων.
9.3 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (παρ.3 άρθρου 16 της υπ’αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
9.4 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.5 Η προσφερόμενη τιμή για κάθε υλικό δεν δύναται να είναι υπερβατική της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 10ο : Αποσφράγιση προσφορών – ανακοίνωση βαθμολογίας
10.1 Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο (4.2) της διακήρυξης, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που παραδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς που παραμένει, κλειστός.
10.2 Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετοχές και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται και σφραγίζεται από το αρμόδιο όργανο.
10.3. Προσφορά που παρελήφθη και δε συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.
10.4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παρ: 10.1 έως και 10.3. επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
10.5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας (επιτροπή) που διενεργεί το διαγωνισμό, ο οποίος τα μεταβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης.
10.6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους και τον έλεγχο συμφωνίας των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές, επαναφέρονται με όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο για την αποσφράγισή τους.
10.7 Το αρμόδιο όργανο με την ιδιότητά του ως επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, καλεί τους διαγωνιζόμενους σε νέα δημόσια συνεδρίαση την …../……/2011 , ημέρα ………………………….. και ώρα από …………….. έως ………….. ή μετά από ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους με FAX ή συστημένη επιστολή και παρουσία των διαγωνιζόμενων ανακοινώνει:
α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή, τους λόγους αποκλεισμού τους, είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελό τους μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους
β. Σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές και αξιολογήθηκαν, την επιμέρους και τη συνολική βαθμολογία των προσφορών τους.
Στη συνέχεια ανοίγει τις οικονομικές προσφορές τους και ανακοινώνει δημόσια τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
Άρθρο 11ο : Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ελέγχει τη συμφωνία των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμφωνίας η προσφορά απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Επίσης, οι προσφορές θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισμού – να περιλαμβάνουν υλικά κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο.
Το κριτήριο επιλογής προμηθευτή για κάθε ομάδα υλικών είναι η συμφερότερη προσφορά.
Άρθρο 12ο : Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
12.1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότηση του προς την οικονομική επιτροπή προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1797/86, του Ν.2000/91 και της υπ’ αριθμ.11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. την κατακύρωση της προμήθειας ή τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Άρθρο 13ο : Προσκόμιση δείγματος – επίδειξη
13.1. Η προσκόμιση δείγματος ή η επίδειξη λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη:
α. Για τη διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.
13.2. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών θα ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή της.
13.3 Ειδικά για τους Λαμπτήρες η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα να διεξάγει εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις των λαμπτήρων που προσφέρει, προς επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από άλλο επίσημο φορέα διαπίστευσης, με δική του δαπάνη.
Άρθρο 14ο : Συνέχιση του διαγωνισμού
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχισθεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του (άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).

Άρθρο 15ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
15.1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών. Η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού ( παρ.1 α άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
15.2. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή τη συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επομένης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου (παρ.16 άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
15.3 Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνονται υπόψη από την οικονομική επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης (παρ.16 άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
15.4. Για τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη (παρ.3 άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).
Άρθρο 16ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι ορίζει ο Δ.Κ.Κ.
Άρθρο 17ο : Υπογραφή Σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
Άρθρο 18ο : Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
– τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης,
– τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους,
– τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες,
– το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα,
– τη συμφωνηθείσα τιμή,
– τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης του προς προμήθεια είδους,
– τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη,
– τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
– τον τρόπο παραλαβής,
– τον τρόπο πληρωμής,
– τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας,
– τον τρόπο επίλυσης των διαφορών,
– τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο. Τροποποιείται δε μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α ).
Άρθρο 19ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ο.Κ. που έχουν το δικαίωμα προς αυτό στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρι την εκτέλεση της προμήθειας και μετά θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας η οποία θα είναι ίση προς το 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες πέραν της ημερομηνίας εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρου 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α ).
Άρθρο 20ο : Χρόνος Παράδοσης
20.1. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και εντός 5 εργάσιμων ημερών, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας, αναλόγως των αναγκών της και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης.
20.2 Προσφορές που αναφέρονται σε χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους του ανωτέρω οριζομένου δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
20.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού και ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών η παράταση μπορεί να φθάνει το ½ του συμβατικού χρόνου.
Άρθρο 21ο : Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που θα ορισθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Κορινθίων.
Άρθρο 22ο : Παραλαβή
22.1 Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της.
22.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εάν στη σύμβαση δεν προβλέπεται διαφορετικά, ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με πρακτική διαδικασία.
22.3. Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δε συντάσσεται οριστικό αλλά πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωμοδοτήσεις και τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πριν αποφασίσει οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί το προϊόν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
22.4. Τα έξοδα της προηγούμενης παραγράφου βαρύνουν τον προμηθευτή εάν ο έλεγχος γίνει μετά από ένστασή του, διαφορετικά αυτά βαρύνουν τον φορέα του έργου.
Άρθρο 23ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την προσωρινή παραλαβή των υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία (παρ. 1 άρθρου 37 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α ).
Άρθρο 24ο : Ισχύς προσφορών
Η ισχύς προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών και γενικά μικρότερη του χρόνου που θα απαιτηθεί μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομού Κορινθίας.
Άρθρο 25ο : Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
25.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
25.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα σε συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 27 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α ).
25.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.
Άρθρο 26ο : Ανωτέρα βία
26.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
26.2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
26.3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας (άρθρο 39 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.).
Άρθρο 27ο : Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης
Για την επίλυση διαφορών μεταξύ του φορέα και του αναδόχου της προμήθειας ασκείται ένσταση από το φορέα ή τον ανάδοχο και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.
Άρθρο 28ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί εφ’ άπαξ στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Δημοπρασιών, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Κορινθίας (άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α).
Άρθρο 29ο : Διαφορές διακήρυξης – νόμων
29.1. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
29.2. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95.
Άρθρο 30ο : Άλλα στοιχεία
30.1. Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
30.2 Ο Δήμος Κορινθίων θεωρεί ελάχιστο όριο χρόνου εγγύησης του προϊόντος του δώδεκα (12) μήνες μετά την εκτέλεση της προμήθειας. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ορίου επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.
Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ:
1. 20/6634.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ποσού 70.000,00€ για ποσό 61.534,68€
2. 30/6634.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ποσού 15.000,00€ για ποσό 15.000,00€
3. 35/6634.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ποσού 3.240,00€ για ποσό 3.240,00€ (ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ Α.Ο.Ε. 10/77/2011).


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/97/2011.

Ο Πρόεδρoς                                                                         Τα Μέλη
                                                                                             Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                 Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                            Σταματάκης Μάριος
                                                                                           Φόρτης Φώτιος
                                                                                           Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                          Κορδώσης Χρήστος
                                                                                           Καρπούζης Γρηγόριος