Απόφαση υπ΄ αριθμ. 13/109/2011

Αριθμός Πρακτικού 13
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11.07.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 08.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 28638/07.07.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) (οι κ.κ. Χ. Κασίμης και Γ. Καρπούζης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Φόρτης Φώτ., 5)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 6)Σταματάκης Μ. και 7)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 24/2011 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού 45.000,00€», διότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δήμου έχουν φθορές και ελλείψεις και υπάρχει άμεση ανάγκη συντήρησής τους.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα προ ημερησίας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 24/2011 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού 45.000,00€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 24/2011 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Σαββανού κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης, επισημαίνει ότι η σχετική δαπάνη έχει εγγραφεί στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 20/6261.0001 τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» και ποσό 45.000,00€ και προτείνει την έγκριση της διάθεσής από την Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 24/2011 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011, που αφορά λοιπές δαπάνες, ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                 ΠΙΣΤΩΣΗ
20 6261.0001 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων 45.000,00

Β.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 24/2011 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 45.000,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 20/6261.0001 και τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων» ποσού 45.000,00€ (Πόροι Δήμου).


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/109/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                            Τα Μέλη
                                                                                                 Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                      Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                 Σταματάκης Μάριος
                                                                                                Φόρτης Φώτιος
                                                                                               Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                 Κορδώσης Χρήστος