Απόφαση υπ΄ αριθμ. 12/98/2011

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 12.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 26684/24.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 98η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 7/2011 μελέτης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 43.195,00€ και θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 7/2011 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Σαββανού κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 7/2011 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 7/2011 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισμού 43.195,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ:
– 10/6635.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για ποσό 19.195,28€
– 20/6635.0001 ποσού 20.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για ποσό 20.000,00€
– 45/6635.0001 ποσού 3.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για ποσό 3.000,00€
– 35/6635.0001 ποσού 1.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για ποσό 1.000,00€ (Πόροι Δήμου) (Α.Ο.Ε. 10/77/2011).
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/98/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                 Τα Μέλη
                                                                                                       Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                            Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                       Σταματάκης Μάριος
                                                                                                      Φόρτης Φώτιος
                                                                                                      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                      Κορδώσης Χρήστος
                                                                                                      Καρπούζης Γρηγόριος

Leave a Comment