Περίληψη αριθμ. 35045/25-08-2011 για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος 25.08.2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ.Πρωτ. 35045
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

Προκηρύσσει


Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2011» προϋπολογισμού μελέτης 73.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου την 5η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 1.187,00 €.
3. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ