Ονομασία Πλατείας

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 313
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/27-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: «Ονομασία Πλατείας Αντιδημάρχου Γιάννη ΑΝΔΡΕΟΥ»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 26463/23.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Παππάς Αντώνης
7.      Σταματάκης Μάριος
8.      Λέκκας Πέτρος
9.      Φόρτης Φώτης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λαμπρινός Παναγιώτης
12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Τζαναβάρας Δημήτριος
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Αθανασάκος Θωμάς
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
3.      Γιώτης Κων/νος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 18.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 
         
 
                                                         
 

 
Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε μετά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης και ο κ. Νικόλαος Κούτουλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 
Απόφαση:  313   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Δημοτική Αρχή θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Αντιδημάρχου Γιάννη Ανδρέου που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή προτίθεται να ονομάσει την πλατεία Αγ. Γεωργίου σε πλατεία Αντιδημάρχου Γιάννη Ανδρέου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε:
Προτείνεται να ονομαστεί η συγκεκριμένη πλατεία γιατί ο εκλιπών ήταν ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας της και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που έχει σήμερα. Ήταν ο άνθρωπος που παρακολουθούσε το έργο από κοντά  αφιερώνοντας το περισσότερο χρόνο του, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της πλατείας. Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Ανδρέου έδωσε την ψυχή του στον Δήμο. Ήταν αυτός που φρόντιζε να επιλύει τα προβλήματα των δημοτών. Ήταν αυτός που φρόντιζε ακόμα και με προσωπικά έξοδα οικονομικά αδυνάτους συμπολίτες μας.  ‘Ήταν αυτός στον οποίο οι εργαζόμενοι του Δήμου απευθυνόντουσαν για να του αναφέρουν τα διάφορα υπηρεσιακά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα γραφεία του προσωπικού υπάρχει από μια φωτογραφία του Γιάννη. Αυτό λέει πολλά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω να ονομαστεί η πλατεία περιοχής Αγ. Γεωργίου σε πλατεία Αντιδημάρχου Γιάννη ΑΝΔΡΕΟΥ.
Οι Σύμβουλοι και οι άμεσα συνεργάτες του Γιάννη Ανδρέου συμφώνησαν με όσα ο Δήμαρχος ανάφερε και πρόσθεσαν ότι ο καθένας έχει να θυμάται μόνο καλές στιγμές από τη συνεργασία του με τον Γιάννη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Την ονομασία της πλατείας περιοχής Αγ. Γεωργίου σε πλατεία Αντιδημάρχου Γιάννη ΑΝΔΡΕΟΥ, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος, ο οποίος κατά την τελευταία 4ετή θητεία του ως Αντιδήμαρχος έδωσε την ψυχή του στο Δήμο , προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσκολίες για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων , αλλά και να επιλυθούν καθημερινές υποθέσεις των δημοτών μας.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 313/ 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment