Εκδηλώσεις

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
                                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ.:  «Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο ερασιτεχνών   Αλιέων Κόρφου της Γιορτής σαρδέλας στη Τοπική Κοινότητα Κόρφου».
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                 
                                     
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 368  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14/07/2011 αίτηση του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κόρφου και Φίλων  με την οποία ζητά την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της Πολιτιστικής εκδήλωσης της «Γιορτής της Σαρδέλας» που θα πραγματοποιηθεί στις 03-09-2011.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 3.500,00€.
 
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι εξής δαπάνες: παραδοσιακή ορχήστρα, μικροφωνική εγκατάσταση ( ήχος και φως), Αφίσες, Flyers, πανό – μπάνερ,  Αναλώσιμα υλικά (τραπεζομάντιλα, χαρτικά, πλαστικά πιάτα – ποτήρια –μαχαιροπήρουνα κ.λ.π.), Κάρβουνα, Αναψυκτικά (για τα χορευτικά τμήματα), Νερά (για τα χορευτικά τμήματα), Μεταφορά χορευτικών τμημάτων (από Κόρινθο προς Κόρφο).
 Είναι μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3β του Ν. 3463/2006.
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3β του Ν. 3463/2006.
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου)
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή της Σαρδέλας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 03 Σεπτεμβρίου 2011 στον Κόρφο με το ποσό των 3.500,00 €.
Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
Παραδοσιακή ορχήστρα, μικροφωνική εγκατάσταση ( ήχος και φως), Αφίσες, Flyers, πανό – μπάνερ,  Αναλώσιμα υλικά (τραπεζομάντιλα, χαρτικά, πλαστικά πιάτα – ποτήρια –μαχαιροπήρουνα κ.λ.π.), Κάρβουνα, Αναψυκτικά (για τα χορευτικά τμήματα), Νερά (για τα χορευτικά τμήματα), Μεταφορά χορευτικών τμημάτων (από Κόρινθο προς Κόρφο).
Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου εκδήλωση, που προάγει τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3β του Ν. 3463/2006.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις», αρχικού πρου/σμού 200.000,00 , για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Γιορτής της Σαρδέλας», του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κόρφου και Φίλων».
           
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 3.500,00 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 368 / 2011 .
      
        Ο    Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-08-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ