Περίληψη υπ΄ αριθμ. 35849/31-08-2011 για μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 31-08-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 35849
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι


Εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κατ΄ αποκοπή τίμημα και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, η εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 28/1980 και του ΠΔ 60/2007, προϋπολογισμού 489.925,54€.
Η χρηματοδότηση γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 26η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.30 π.μ. έως ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, ενώσεων εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμών, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..
Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφορά τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων προς και από τα σχολικά συγκροτήματα, για το σχολικό έτος 2011-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61005, αρμ. κ.κ. Κουίνης Νικόλαος και Θεοδοσίου Αναστασία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ