Ανακοίνωση

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Κόρινθος, 02 Σεπτεμβρίου 2011                
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                       Αριθ. Πρωτ.: 36299
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           
                                                                             ΠΡΟΣ προμηθευτές καυσίμων.
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                 
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                  
Πληροφ.: Εφη Δελή                                               
Τηλ.: 27413 61003                                                  
            Ανακοίνωση
 
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 17/404/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας καυσίμων όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων κατά την ημέρα αγοράς τους.

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 
ΟΜΑΔΑ 1-ΚΑΥΣΙΜΑ
 
 
1
ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER
ΛΙΤΡΟ
5.000
2
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΛΙΤΡΟ
9.000
3
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
227.101,38
4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
17.501,69

    Συνολικό ποσό για προμήθεια καυσίμων 286.213,28+65.829,05 ΦΠΑ = 352.829,05 €
   Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 07 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.    σστην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Κορινθίων.
 
   Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.
 
 
     Ο Δήμαρχος Κορινθίων   
           και ειδική εντολή
                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ