Πρόσκληση συνεδρίασης της 31 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                Κόρινθος, 30.08.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                              Αριθμ.Πρωτ.: 35644
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Δημ. Μπάκουλη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι υπάρχει προθεσμία δημοσίευσης της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, η οποία εκπνέει άμεσα, κι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πρόσφατα μπόρεσε να συγκεντρώσει από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τα απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη της σχετικής μελέτης.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment