Πρόσκληση συνεδρίασης της 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                            Κόρινθος, 05.09.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 36557
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ.

1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Δημ. Μπάκουλη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€.
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€.
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€.
8. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αγιαννιώτικα Ο.Τ. 317.
9. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αντιδημάρχου Γιάννη Ανδρέου.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 54/2011 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 65.000,00€.
11. Έγκριση του από 05-09-2011 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
12. Έγκριση του από 05-09-2011 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
13. Έγκριση του από 05-09-2011 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
14. Επικύρωση των από 12-08-2011, 29-08-2011 και 02-09-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
15. Επικύρωση των από 15-07-2011, 05-08-2011, 12-08-2011, 09-08-2011 και 02-09-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2011)».
16. Επικύρωση των από 12-08-2011, 29-08-2011 και 02-09-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».
17. Επικύρωση των από 04-08-2011, 10-08-2011 και 12-08-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
18. Επικύρωση των από 04-08-2011, 09-08-2011 και 12-08-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
19. Επικύρωση των από 09-08-2011, 12-08-2011 και 02-09-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της προμήθειας της ομάδας 2 «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑ» από τη μελέτη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2011».
20. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
21. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων.
22. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment