Έκδοση ψηφίσματος

 

                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 378
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ,: «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για εγκατάσταση Χημικής
                                Βιομηχανίας “USSAKI LOGISTICS A.E.”στη θέση “Σουσάκι”   
                                Αγ. Θεοδώρων».
 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31- 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Κεφάλας Σταύρος
8.      Λαμπρινός Παναγιώτης
9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Κολοκούρης Νικόλαος
14.Γιώτης Κων/νος
15.Μπάκουλης Δημήτριος
16.Τόγιας Σωκράτης
17.Κορδώσης Χρήστος
18.Ζαχαριάς Σπυρίδων
19.Ρούκης Βασίλειος
20.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
21.Καρπούζης Γρηγόριος
22.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Ζήμος Κων/νος
25.Μελέτης Χρήστος
26.Δράκος Παναγιώτης
27.Φαρμάκης Γεώργιος
28.Οικονόμου Γεώργιος
29.Βατουσιάδης Νικόλαος
30.Πούρος Γεώργιος
31.Λέκκα Σοφία
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Γιάννου Νικολέττα
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
35.Αθανασάκος Θωμάς
36. Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Φόρτης Φώτιος      
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Περόγαμβρος Μιχάλης
4.      Λέκκας Πέτρος
5.      Καμπάς Νικόλαος                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για εγκατάσταση Χημικής Βιομηχανίας “USSAKI LOGISTICS A.E.”στη θέση “Σουσάκι” Αγ.    Θεοδώρων» επειδή πρέπει να προλάβουμε τις διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού. 
 
Απόφαση:  378   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
                              ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων κ. Δέδες προκειμένου να μας ενημερώσει για την εγκατάσταση Χημικής Βιομηχανίας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.” στη θέση “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων».
Στη συνεχεία ο Αντιδήμαρχος κ. Δέδες ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με  την υπ’ αριθ. 159017/18-10-2010 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος – Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. – Τμήμα Βιομηχανιών, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι της νέας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας της εταιρείας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.” στη θέση “Σουσάκι” του τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων και νυν Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.
Η ανωτέρω Απόφαση εκδόθηκε παρά τις προηγούμενες αρνητικές γνωμοδοτήσεις σύσσωμης της Νομαρχιακής & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την αντίθεση του πολιτικού κόσμου του Νομού και κυρίως των κατοίκων της περιοχής, που τάχθηκαν κατηγορηματικά κατά της εγκατάστασης της εν λόγω Βιομηχανίας. Επιπροσθέτως ανέφερε ότι το περιβάλλον της ανωτέρω περιοχής, είναι ήδη επιβαρυμένο λόγω της εκεί συσσώρευσης επί σειρά ετών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα η λειτουργία της εν θέματι βιομηχανίας, ως χημικής, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
Με απόφαση ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος – διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με κοινοποίηση σε άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση & λειτουργία της χημικής βιομηχανίας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.”.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης – διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με κοινοποίηση σε άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση & λειτουργία της χημικής βιομηχανίας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.”.
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, φορείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος:
 
Ο κ. Παπαγεωργίου  μεταξύ των άλλων ανέφερε τις επιβλαβές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής με την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου.
 
Ο κ. Κασιμάτης  (εκπρόσωπος οικιστών) μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θέλουμε την συμπαράσταση του Δήμου Κορινθίων με την έκδοση ψηφίσματος.
 
Ο κ. Γιώτης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι αναμφίβολα η θέση μας είναι θετική με το αίτημα των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων στην μη εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου της χημικής βιομηχανίας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.”.
Η κ. Δασκαλοπούλου μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαστε δίπλα στο δίκαιο αίτημα των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων στην μη εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου της χημικής βιομηχανίας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.”.
Η κ. Τσαρμπού μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαστε κοντά σας και εναντίον σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου στην περιοχή.
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ο αγώνας πρέπει να έχει αίσιο τέλος.
Πρέπει να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι της εταιρείας ότι δεν πρέπει να επιμείνουν για τη λειτουργία και εγκατάσταση του εργοστασίου της χημικής βιομηχανίας “SΟUSSAKI LOGISTICS A.E.” στην ανωτέρω περιοχή διότι είναι ήδη επιβαρημένη από άλλες βιομηχανίες.
Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα και πιστεύω ότι θα υπάρξει δικαίωση των κατοίκων για να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να το αντιληφθούν και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ώστε να μην εγκατασταθεί στην ανωτέρω περιοχή το εργοστάσιο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα τωνκατοίκων των Αγ. Θεοδώρων, σχετικά με την εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας της εταιρείας “SOUSSAKI LOGISTICS A.E.” στη θέση “Σουσάκι” του τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων και νυν Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 378 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-09-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ