Εκδηλώσεις

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 402
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)
 
ΘΕΜΑ 26o ΗΔ:  «Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη παράδοση σε χρήση της νέας πλατείας και του συμπλέγματος των αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους στη παραλιακή οδό Μ. Αλεξάνδρου (παραλία Καλάμια)»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31- 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Κεφάλας Σταύρος
8.      Λαμπρινός Παναγιώτης
9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Καμπάς Νικόλαος
14.Κολοκούρης Νικόλαος
15.Γιώτης Κων/νος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
36.Αθανασάκος Θωμάς
  
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Φόρτης Φώτιος      
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Περόγαμβρος Μιχάλης
4.      Λέκκας Πέτρος
5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 402   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
            <<Ο Δήμος Κορινθίων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για την παράδοση σε χρήση της νέας πλατείας και του συμπλέγματος των αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ. στην παραλιακή οδό Μ. Αλεξάνδρου (παραλία Καλάμια).
            Προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να πραγματοποιήσει την εκδήλωση με την κάλυψη των κάτωθι εξόδων:
1.- Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης έως του ποσού των 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
2.- Εκτυπώσεις: Εκτύπωση προσκλήσεων για την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του συμπλέγματος των αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους έως του ποσού των 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3.- Αναψυκτικά, αφεψήματα και νερά έως του ποσού των 950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
            Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 1.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
            Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την παράδοση σε χρήση της νέας πλατείας και του συμπλέγματος των αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Εγκρίνειποσό 1.550,00 €για τη διοργάνωση από το Δήμο εκδήλωσης παράδοσης σε χρήση της νέας πλατείας και του συμπλέγματος των αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους που θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στη παραλιακή οδό Μ. Αλεξάνδρου.
            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες ηχητικής εγκατάστασης, εκτυπώσεων προσκλήσεων και παράθεσης μπουφέ με αναψυκτικά, αφεψήματα και νερά.
            Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού 2011 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχ. Ποσού 142.000 €
 
            -Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (1.550,00 €)
             
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 402 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-09-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ