Προμήθεια καυσίμων

 

                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 404
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)
 
ΘΕΜΑ 28o ΗΔ:  «Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31- 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Κεφάλας Σταύρος
8.      Λαμπρινός Παναγιώτης
9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Καμπάς Νικόλαος
14.Κολοκούρης Νικόλαος
15.Γιώτης Κων/νος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
36.Αθανασάκος Θωμάς
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Φόρτης Φώτιος      
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Περόγαμβρος Μιχάλης
4.      Λέκκας Πέτρος
5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  
                                                          
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                         
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 404 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου α) την υπ΄ αριθμ. 11/82/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών (έτους 2011),
β)  την υπ΄ αριθμ. 15/130/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικύρωση του από 09-08-2011 πρακτικού της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΕΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011) που παραπέμπει το θέμα της προμήθειας καυσίμων στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση, λόγω του ότι ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και
            γ) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 2 του Ν.2286/95, όταν υπάρχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται σε αυτά, είναι δυνατό με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γίνει απευθείας ανάθεση.
 
Με την  υπ αριθμ. 15/130/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η από 09-08-2011  γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία  δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από τους προμηθευτές για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2011 και συντρέχει λόγος για την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας  που προβλέπετε στο άρθρο 3 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 2 παρ.13 του Ν. 2286/95.
 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρόεδρου, τα άρθρα 3 παρ. 3 και 23 παρ.2,3 του ΕΚΠΟΤΑ, το άρθρο 2 παρ.13 του Ν.2286/95 την υπ αριθμ. 15/130/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η  από 09-08-2011 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
             1) Την προμήθεια καυσίμων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης όπως περιγράφεται παρακάτω για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2011
 

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 
ΟΜΑΔΑ 1-ΚΑΥΣΙΜΑ
 
 
1
ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER
ΛΙΤΡΟ
5.000
2
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΛΙΤΡΟ
9.000
3
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
227.101,38
4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
17.501,69

Συνολικού ποσού  για προμήθεια καυσίμων 286.213,28+65.829,05 Φ.Π.Α. = 352.829,05 €
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 07 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ  του Δήμου Κορινθίων και πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.
 
2) Στην  ανωτέρω διαδικασία της διαπραγμάτευσης καλούνται να υποβάλλουν προσφορές όλοι οι προμηθευτές καυσίμων
 
3) Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 10/2011 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Καμτσιώρα κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, .
             
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 404 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-09-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


 

 
 

Leave a Comment