Εκδηλώσεις

 

                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 422
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 18/7-09-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο E.Η.Δ.: «Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών παρακολούθησης του προγράμματος ΄΄ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ΄΄»
                                                                                       
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7- 09 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 36249/2.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Παππάς Αντώνης
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Τζαναβάρας Δημήτριος
 6. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 7. Κεφάλας Σταύρος
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 10. Χατζής Μιχάλης
 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Καμπάς Νικόλαος
 14. Κολοκούρης Νικόλαος
 15. Γιώτης Κων/νος
 16. Μπάκουλης Δημήτριος
 17. Τόγιας Σωκράτης
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 20. Ρούκης Βασίλειος
 21. Καρπούζης Γρηγόριος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Δασκαλοπούλου Σοφία
 24. Ζήμος Κων/νος
 25. Μελέτης Χρήστος
 26. Δράκος Παναγιώτης
 27. Φαρμάκης Γεώργιος
 28. Οικονόμου Γεώργιος
 29. Βατουσιάδης Νικόλαος
 30. Φόρτης Φώτιος      
 31. Καμπούρης Χαράλαμπος
 32. Λέκκα Σοφία
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35. Λέκκας Πέτρος
 36. Γουγάς Αλέξανδρος
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 17.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 18.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  
 
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                         
 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Έγκριση δαπάνης για τον Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών παρακολούθησης του προγράμματος ΄΄ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ΄΄» επειδή η εκδήλωση είναι στις 19-9-2011 και πρέπει να πληρωθούν οι αντίστοιχες δαπάνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτάκτως ως κατεπείγον.
 
Απόφαση: 422 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
                           υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 31/08/2011 εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Ο Δήμος Κορινθίων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για την απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης σε 90 περίπου αποφοίτους του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κορινθίων και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κατά την διάρκεια της παραπάνω εκδήλωσης θα βραβευθούν σύλλογοι, ομάδες και εθελοντές που συμμετείχαν στην πυροπροστασία των Δασικών περιοχών του Δήμου Κορινθίων, για την κοινωνική τους προσφορά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19-9-2011 στο αμφιθέατρο του Δήμου Κορινθίων και ώρα 18:00 μ.μ.
Προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να πραγματοποιήσει την εκδήλωση με την κάλυψη των κάτωθι εξόδων :
·        Εκτυπώσεις : Εκτύπωση προσκλήσεων, βεβαιώσεων , επαίνων, για την ως άνω εκδήλωση έως του ποσού 405,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
·        Αναψυκτικά, αφεψήματα κ.λ.π. έως του ποσού 1.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 1.905,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την απονομή των πιστοποιητικών παρακολούθησης στους αποφοίτους του προγράμματος>>
                                                                      
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 202  του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.905,90 € για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης απονομής πιστοποιητικών παρακολούθησης στους αποφοίτους του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κορινθίων και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 19-9-2011 στο αμφιθέατρο του Δήμου Κορινθίων.
         Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως:
·        Εκτυπώσεις : Εκτύπωση προσκλήσεων, βεβαιώσεων , επαίνων, για την ως άνω εκδήλωση έως του ποσού 405,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
·        Αναψυκτικά, αφεψήματα κ.λ.π. έως του ποσού 1.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
         Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο « Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» ποσού 89.000 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 422 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 9-9-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment